Осемчленна комисия „Антикорупция“ ще трябва да изберат в четвъртък съветниците на община Пазарджик, по време на редовното си заседание за този месец. Това е и първата точка от дневния ред, а новата комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество ще бъде със срок на действие – до края на мандата на общинския съвет. Все още не е ясно кой точно ще я оглави, това трябва да решат народните избраници.

Освен това те ще променя наименованието на Постоянната комисия „Жалби, сигнали и предложения на гражданите и предотвратяване конфликт на интереси” на „Жалби, сигнали и предложения на гражданите”, като ще бъде отменен Правилникът  за работа на комисията по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, приет с Решение №91 от 26.04.2012 г. на Общински съвет – Пазарджик.

Проекто- решението предлага да се приемат вътрешни правила за работата на Комисията по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, съгласно приложение №1 към решението. Утвърждава образец на декларация за неразпространяване и неразкриване на информация, съгласно приложение №2 към решението. Също така предлага да се избере Веселина Ангелова Георгиева, на длъжност „Главен специалист” в Отдел „Обслужване на общинския съвет и обществения посредник” за сътрудник на Комисията по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.