Общински съвет – Пазарджик ще обсъди и приеме решение относно сключването на Договор за организиране на система за разделно събиране и транспортиране на отпадъци от опаковки и разделно събиране на битови отпадъци, тъй като в края на юли бяха направени изменения в Наредбата за опаковките и отпадъци за опаковки. Предложението на кмета Тодор Попов е този договор да бъде поет от „Екопак България“. Фирмата и към момента осъществява сметосъбирането в нашата община.

Съгласно чл. 19, ал. 1 и ал. 3, т. 6 и 7 от Закона за управление на отпадъците кметът на общината организира и отговаря за дейностите по разделно събиране и транспортиране на отпадъци от опаковки и разделно събиране на битови отпадъци, най-малко на следните отпадъчни материали: хартия, картон, метали, пластмаса и стъкло, образувани от домакинствата, обществените и административните учреждения, училищата, търговските, промишлените и туристическите обекти на територията на съответната община.

На “ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД е издадено Разрешение № ООп-ОО-3-00/16.01.2013 г. и Разрешение № ООп-ОО-3-01/01.02.2013 г. Считано от 30.03.2007 г. имаме ефективно действащ договор, сключен със същото Дружество и със същия предмет на дейност. Съгласно чл. 20, ал. 1 от  ЗУО, както и чл. 33, ал.2 от Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки /изм. и доп., бр.60 от 20.07.2018г./  кметът сключва договор само с една организация по оползотворяване за изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране при условия и ред, определен с решение на общинския съвет, се съобщава в проекто-решението.

В тази връзка Общински съвет – Пазарджик ще обсъди и приеме решение относно прекратяване на Договор за сътрудничество № 441/31.03.2017 г. за организиране на система за разделно събиране и транспортиране на отпадъци от опаковки и разделно събиране на битови отпадъци, най-малко на следните отпадъчни материали: хартия, картон, метали, пластмаса и стъкло, образувани от домакинствата, обществените и административните учреждения, училищата, търговските, промишлените и туристическите обекти на нейна територия, между община Пазарджик и “Екобулпак“ АД.