Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет с 11 гласа „за“  единодушно избра съдия Елеонора Серафимова за административен ръководител-председател  на Окръжен съд – Пазарджик за втори мандат.

Елеонора Серафимова е с над 23 години юридически стаж. От 2001 год. е съдия в Окръжен съд – Пазарджик като разглежда търговски и граждански дела.

Съдия Серафимова представи накратко визията си за работата на съдилищата в съдебния район. Въпроси към кандидата поставиха Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Атанаска Дишева, Олга Керелска, Севдалин Мавров, Боян Новански, Драгомир Кояджиков. Те поискаха становище по важни за организацията в съдебния район теми, като натовареността на съда и системата за измерването й, свободен съдийски щат, конкурси за съдии,  командироване на съдии, съдебна администрация, съдебна карта.

Преди гласуването в подкрепа на положителния вот се изказаха Севдалин Мавров, Боряна Димитрова, Вероника Имова, Атанаска Дишева, Красимир Шекерджиев. Те се мотивираха със задълбоченото познаване на проблемите и визия за решаването им, висок професионализъм и доказан административен опит, етичност, борбеност, чудесна комуникация със съдийския екип, единодушно издигнал кандидатурата й за административен ръководител, което е и най-ярък израз на съдийското самоуправление и не на последно място нейната безспорна харизма.