РИОСВ-Пазарджик отговори на 28 заявления за достъп до обществена информация на журналисти, граждани, НПО, институции и фирми през 2018 г. От правото си на достъп до информация за състоянието на околната среда се възползваха 22 институции и фирми, 3 граждани, 2 неправителствени организации и един журналист.

Двадесет и пет заявители получиха исканата информация. Три от заявленията са препратени по компетентност. Няма издадени решения за отказ. Деветнадесет от подадените заявления са свързани с процеси на вземане на решения, четири – с упражняване на законови права и интереси, други четири – с отчетност на институцията и едно – с резултати от контролната дейност. Институциите и фирмите разчитат на служебна информация от РИОСВ–Пазарджик, налична или нарочно обработена от експертите при изготвянето на общински планове, програми и стратегии и при реализирането на инвестиционни намерения.

Съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за опазване на околната среда, всеки гражданин има право на достъп до информация за състоянието на компонентите на околната среда и факторите, които могат да им окажат въздействие.