До 25 януари е срокът, в който всечи брациговец може да подаде своите възражения срещу инвестиционното намерение на фирма с чуждестранни собственици за „Изграждане на площадка за рециклиране на пластмасови отпадъци“. Според уведомлението придружаващо задължителното по закон обявление за инвестиционно намерение, площадката заедно с две поточни линии за рециклиране ще бъде в частен имот – бившия завод за производство на домакински съдове. Договор за ползване на базата е бил сключен с настоящите собственици фирма „Каомет“ още през октомври миналата година. От Басейнова дирекция вече са позволили бъдещото производство, като са дали писмено становище, че то няма да уврежда природата и водите, тъй като промишлената вода ще изтича в градската канализация. Водата необходима за процеса на рециклиране ще постъпва от подземни сонди, както и от мрежата за питейно – битови нужди.

Намерението на двамата съдружници от „Европейска рециклираща група“ – Джоу Шидан и Янг Ванг е да преработват пластмасови отпадъци с обем от 20 000 тона годишно. Във въздуха няма да бъдат емитирани опасни вещества и вредни емисии.

В завода ще бъдат третирани механично и термично пластмасови флейки, които ще се произвеждат от пластмасови предмети, предмет на разделно сметосъбиране. Според уведомлението обектът се намира извън населеното място и не засяга защитени територии, няма да нанесе щети на околната среда и ще ползва четвъртокласен път, собственост на общинската пътна мрежа. Отпадъците ще пристигат в предприятието опаковани в биг бегове с тегло от 1000 кг. след това ще се сортират по цветовете на пластмасата, ще се раздробяват и измиват машинно. Ще се изсушават в центрофуга и след това в сушилня. Същинският процес на рециклиране ще се осъществява в екструдер, където пластмасата се разтопява и изтегля на влакна. По-късно те ще бъдат нарязани на гранули, а гранулите опаковани в 25 кг. разфасовки, които всъщност са вече готовата суровина. Двете преработващи инсталации имат капацитет на преработка по 800 кг. на час.

Имотът на „Каомет“ е електрифициран. Консумацията на еленергия ще бъде около 500 kw. Осигурено е водовземане за питейни и други нужди чрез ВиК мрежата, като за нуждите на обекта всекидневно ще се използват около 20 м3 . вода. На площадката е осигурено и водовземане от подземни води, чрез два сондажа, за ползването на които има издадено разрешение от Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район, с център Пловдив. От дейността на площадката ще се формират промишлени и битиво-фекални отпадъчни води в количество до 6 м 3 , които ще постъпват в пречиствателни съоръжения на територията на обекта и след пречистването им ще се отвеждат в съществуващата канализационна мрежа.

Бъдещото производство се намира в близост до защитена зона защитена зона BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, обявена със Заповед № РД-835 от 17 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.108 от 19.12.2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26 ноември 2013 г. (ДВ бр. 107 от 13 февруари 2013 г.), от която отстоят на не по-малко от 2,39 km.

Според представената в уведомлението информация (скица на поземлен имот), мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Стара река от гр. Пещера до устие“ с код BG3MA700R144. Попада в чувствителна зона. ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G0000PgN020 – „Пукнатинни води – Пещера-Доспат“. В подземните водните тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1от ПУРБ на ИБР. ИП не попада и не граничи със СОЗ около водоизточници на ПБВ минерални води. ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 11, буква „б“ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

В резултат на всичко това жители на Брацигово започват да събират подписка срещу намерението на чуждестранната компания да изгради площадка за рециклиране на пластмаса край общинския център. Хората се опасяват, че дейността на предприятието ще остави своя негативен екологичен отпечатък върху природата и съответно трите гордости на градчето – минералните води, маслодайните рози и туризма.

Недоволството избухна след публикуване на съобщението на сайта на местната администрация. В призивите, разпространявани лавинообразно от вчера, се казва, че от началото на 2018 година Китай е спрял вноса от Европа на пластмасови отпадъци заради вредите върху околната среда, а сега част от тях се насочват към Брацигово (вероятно се има предвид, че инвеститорът – „Европейска рециклираща компания“ ООД, е собственост на предприемачи от азиатската страна). Апелът към гражданите е да подкрепят подписката и да изпратят възражения на имейлите на родопската община и на РИОСВ-Пазарджик. Срокът за това е 14 дни, а те изтичат на 25 януари.

Междувременно в интернет вече има и петиция. „Аз съм против построяването на завод/площадка за рециклиране на пластмасови отпадъци в гр. Брацигово. Против съм замърсяването на нашата природа и превръщането ни в задния двор на Европа. Брацигово е исторически град с голям потенциал да бъде курортно селище заради въздуха и водата си.“, „Подписвам, защото Брацигово е курортно градче и този проект ще съсипе възможностите, които би имало за развитие в тази насока. Няма нужда да ставаме европейско сметище., няма цена, която някой е склонен да плати и да се подложи на геноцид местното население. С този проект Брацигово съвсем ще се обезлюди.“ Това са само част от коментарите под петицията.

Ако искате да я подпишете, можете да го направите – ТУК

„Европейците ще се отърват от отпадъците си, китайците ще приберат печалбата, а за нас ще остане вонята на пътния и жп вход на града, с който ще посрещаме гостите си, европейските вируси и бактерии от лигите по бутилките, които ще донесат болести и смърт, отровените Равногорска и Пещерска реки и напояваните от тях земи, тонове нерециклируеми депонирани чуждоземски отпадъци.
Нека не допуснем това, нека запазим безценното, което имаме и на което всеки ни завижда – чистата природа и най-чистия въздух в Европа и се вдигнем като един, така както направиха в Лехчево, Североизточна България при буквално същия проект и защитим прекрасната ни община! Та ние сме наследници на героите от април 1876 г. и във вените ни тече същата борбена кръв! Нека не се оставим на тези, които не им пука за хубавия ни град и искат преследвайки финансовите си интереси да замърсят името му и името на общината!
Сложете подписа си в подписката против инвестиционното предложение за площадката за рециклиране на отпадъци от пластмаса и правете възражения, защото скоро изтича законово определеният срок за възражения!
И е благословено делото ни, защото са чисти помислите ни за благото на скъпата ни община Брацигово!“