Общинските съветници гласуваха днес откриването на процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД, гр. Пазарджик, след като досегашният шеф – д-р Никола Пенчев пожела да излезе в пенсия. Лично кметът Тодор Попов му изказа благодарности за всичко, което той е сторил в полза на града и обществото до момента, като подчерта, че в негово лице има един истински приятел.

Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

а) притежават образователно – квалификационна степен „магистър“ по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или притежават образователно – квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

б) кандидатите, притежаващи образователно – квалификационна степен „магистър“ по медицина да имат придобита специалност по пневмология и фтизиатрия;

в) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист;

г) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

В 30-дневен срок от публикуване на настоящото решение кандидатите да представят в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящ се на 13-тия етаж, в сградата на Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. ”България” №2 заявление за участие в конкурса придружено със следните документи:

– дипломи за образователно – квалификационна степен, съгласно изискванията – заверено копие. Квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с документите, посочени в § 3 от Заключителните разпоредби на посочената Наредба;

– копие от документ, удостоверяващ трудов стаж;

– автобиография;

– програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в първия следващ присъствен ден.

Заявленията за участие в конкурса, съдържащи името и адреса на участника и наименованието на лечебното заведение се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

Към всяко заявление се прилагат два отделни непрозрачни плика, както следва:

  1. плик №1 – съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие;
  2. плик №2 – съдържа програмата за развитието и дейността на лечебното заведение.

Пликовете по ал. 1 се поставят в един общ запечатан плик, който се прилага към заявлението за участие.

При подаването на всяко заявление към същото се прилага от общинска администрация електронно служебно свидетелство за съдимост на кандидата.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, деня и часа на приемане на заявлението, входящия номер и наименованието на лечебното заведение. Общински съвет – Пазарджик задължава настоящия управител на лечебното заведение след публикуване на обявата за конкурса при поискване от кандидатите за участие в конкурса да им предостави за ползване документи относно структурата, бюджета, числеността, щатното разписание на персонала. Теми, предмет на събеседването ще бъдат – приоритети за бъдещото развитие на лечебното заведение, източници на финансиране на лечебното заведение, както и мерки за увеличаване на приходите на същото, съпоставими с етичния кодекс и действащото законодателство, методи и подходи за подобряване на качеството на медицинското обслужване, съобразени с потребностите на населението и др.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса има право на други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на общинските лечебни заведения.

Съставът на Комисията за организирането и провеждането на конкурса за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД, гр. Пазарджик бе определен по време на днешната сесия, като председател ще бъде Радка Кежева, а членове – А. Шопов, Ч. Чавдаров, Ал. Кобаков и д-р Зоя Шошева.