Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землищата на с. Главиница, с. Говедаре, с. Добровница, с. Мало Конаре, с. Мирянци, с. Огняново, с. Синитово, с. Хаджиево, община Пазарджик, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 14.03.2019 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.

На 21 февруари е изтекъл срокът за възражения по кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Величково, с. Дебръщица, с. Драгор, с. Звънчево, с. Ляхово, с. Мокрище, с. Паталеница, с. Црънча, с. Юнаците, община Пазарджик, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.