Местят течението на река Марица в първия ръкав заради новия мост, който ще свързва Острова със Зоната на здравето. Усилен труд кипи от началото на седмицата, като целта е да се укрепи мястото където ще бъдат фундаментите на новото съоръжение. Началото му е непосредствено срещу клетките на лъвовете в зоокъта, а в другия край той ще излиза близо до големия завой на ул. „Мильо войвода“, в посока складовете на Търговията.

13мост

Предвижда се пешеходният мост да е с дължина 108 м. В южната и северни части на моста се предвиждат пешеходни алеи, които да осигурят достъп за хора в неравностойно положение. Напречното сечение на моста и подходите към него с габарит 6 м., габаритът на пешеходните алеи да е 5 м., a на рампите за инвалиди –  2,5 м.

Чрез премостването на река Марица се цели да се осигури  достъп между Зоната на здравето и Парк остров „Свобода“.

Сроковете за изпълнение на поръчката предвиждат за изготвяне на технически проект – не по-дълъг от 50 календарни дни, а за  изпълнение на строително-монтажните работи – не по-дълъг от 240 календарни дни, считано от датата на подписване за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

08марица 08марица1 08марица2