През 2018 г. на територията обслужвана от ОДМВР Пазарджик са регистрирани общо 797 пътно-транспортни произшествия, като от  тях 257 са тежки с 15 загинали и 329 ранени участници в движението.

В сравнение с 2017 г. отчитаме много по-добри показатели на параметрите на пътнотранспортната обстановка, изразяващи се в намаляване броя на общия брой на катастрофите с 151 броя, тежките пък са със 17 по- малко, броят на загиналите участници в движението са е с 21 по-малко, а броят на ранените участници в движението с 33 човека по-малко.

При извършване сравнителна статистика за настъпилите пътно-транспортни произшествия, можем да отбележим, че 2018 година е с един от най-добрите показатели на пътно-транспортната обстановка, през последните 20 години.

Данните сочат, че с най-голям процент от тежките пътно- транспортни произшествия е блъскането на пешеходец  и велосипедист. По време на такива инциденти са загинали 4 човека, което е  26% от общия брои загинали участници в движението.

При 90 % от тежките катастрофи причината за тяхното настъпване е превишена скорост и отнемане на предимство. Основно тези ПТП са вследствие загуба на управлението на МПС от страна на водача поради превишаване на скоростта, отклоняване на вниманието и др.

От всички пътно-транспортни произшествия, 97% са вследствие на нарушения и грешки на водачите на автомобили.

През изминалата година са установени общо 55587 административни нарушения, срещу 54605 за 2017 г. Съставени са 12 848 актове за установено административно нарушение при 12 958 за 2017 г. или намаление с 110 бр. Констатираните нарушения с фиш са 39312 бр. при 36407бр. за 2017г. или увеличение с 2905 бр.

По отношение на нарушенията водещи до най-висок пътно- транспортен травматизъм са: превишаване на максимално допустимата скорост, употреба на алкохол  или упойващи вещества, неспазване на предимство  и  неправоспособност, като са отчетени следните резултати:

– Нарушения свързани с превишаване на максимално допустимата разрешена за 2018 г. са установени 22375  броя нарушения за превишена скорост;

–  За управление на МПС след употреба на алкохол  са санкционирани 443 водачи, като следва:

– до 1,2 промила са санкционирани 210 водачи

– над 1,2 промила 192-ма водачи.

– 41 водача са отказали да бъдат изпробвани с техническо средство и да получат талон за медицинско изследване.

– На  територията обслужвана от ОДМВР Пазарджик през 2018 г. е извършван контрол  с техническо средство Dreger drug test 5000 и Dreger Drug test 3000, за установяване на употреба на наркотични вещества или техните аналози от водачи на МПС, като в 151 от случаите е установено управление на МПС под въздействие на наркотични вещества, а в 25 от случаите е извършен отказ да се изпробват с техническо средство.

– Неправоспособност – през разглеждания период са установени общо 686 водачи да управляват МПС, без необходимата правоспособност.