На основание заповед на министъра на вътрешните работи, чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал.1 от ЗДС и чл. 13, ал.5 във връзка с чл.43 от ППЗДС

 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост, при следните условия

 

1. Описание на имотите:

1.1. Обект № 1. Част от недвижим имот в град Пазарджик, представляващ обособено самостоятелно помещение с  площ 7,80 кв.м., на първи етаж в административна сграда на РУП – Пазарджик с идентификатор 55155.503.9.1, находяща се в гр. Пазарджик пл.“Съединение“ № 3, АПДС № 2471-МВР/2013 г. с предназначение – банков офис за обслужване на граждани.

1.2. Обект № 2. Част от недвижим имот в град Пазарджик, представляващ  обособено самостоятелно помещение с площ 15,15 кв.м.,  в административна сграда на Сектор „Пътна полиция” – Пазарджик с идентификатор 55155.507.42.5, находяща се в гр. Пазарджик ул. „Пловдивска” № 84, АПДС № 3034/2018 г. с предназначение – банков офис за обслужване на граждани.

Кандидатите могат да участват едновременно за двата обекта или за всеки един от тях.

2. Първоначална месечна наемна цена, формирана на основание чл. 41 от ППЗДС:

2.1.  За Обект № 1 – 446,16 лв . (четиристотин четиридесет и шест лв. и 16 ст.) без ДДС.

2.2.  За Обект № 2 – 836,28 лв . (осемстотин тридесет и шест лв. и 28 ст.) без ДДС.

Консумативните разходи са за сметка на наемателя.

3.Начин на плащане – в лева, на първо число на текущия месец по банков път по сметка на МВР гр. София: BG71BNBG96613000146201, BIC BNBGBGSD в БНБ – ЦУ – София за плащане на наема и на ОДМВР – Пазарджик: BG 19UNCR 76303100112720, BIC UNCRBGSF в УниКредит Булбанк за плащане на консумативните разходи.

4. Срок за отдаване под наем на обекта –  5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора за наем.

5. Дата, място и час на провеждане на търга –  24.04.2019 г. от 14 часа в сградата на ОДМВР – Пазарджик, гр. Пазарджик, пл. „Съединение” № 3, ет. 2, заседателна зала.

6. Срок и място за закупуване на документацията за участие в търга – от сградата на ОДМВР – Пазарджик, гр. Пазарджик, пл. „Съединение” № 3 , сектор „ФОУССД”, ет. 1,  стая № 4, в срок до 12 часа на 22.04.2019 г. всеки работен ден от 10,30 часа до 12 часа и от 13,30 часа до 16 часа.

7. Цена на тръжната документация  –  24 лева (двадесет и четири лева) с вкл. ДДС, внесени по банков път по сметка на ОДМВР – Пазарджик: BG 19UNCR 76303100112720, BIC UNCRBGSF в УниКредит Булбанк  до 22.04.2019 г.

8. Условия за оглед на обекта – за закупилите документация за участие в търга се осигурява оглед на обекта след еднодневна предварителна заявка на сл. тел 034/434264 или моб. тел 0898496842 г-н Борислав Генуров.

9. Размер на депозита за участие в търга за един обект, определен съгласно чл. 43, ал. 6 ППЗДС е в размер на 30 (тридесет) лева, преведени по банкова сметката на МВР гр.София: BG09BNBG96613300 146201,

BIC BNBGBGSD в БНБ – ЦУ – София в срок до 17,00 часа. на 22.04.2019 г. включително.

10. Краен срок и място за приемане на заявление за участие в търга – кандидатът или упълномощен от него представител подава заявление за участие в срок до 17 часа на 23.04.2019 г. в явно деловодство в сградата на ОДМВР – Пазарджик, гр. Пазарджик, пл. „Съединение” №  в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, като върху плика посочва предмета на търга, наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка.