В 9,30 ч. днес в парк „Писковец“ гр. Пазарджик ще бъдат засадени 140 дървета (явор, ясен, липа) по случай 140-тата годишнина от създаването на Окръжен съд – Пазарджик. Пред сградата на съда в по-късните часове на деня на мястото на изсъхнало, опасно за здравето на преминаващите дърво, ще бъде посаден 2-метров чинар и 2 кипариса.

Засаждането е съгласувано и ще бъде осъществено с любезното съдействие на Община Пазарджик.

Съдебната организация у нас се въвежда през 1879 год. с “Временните правила”, които остават в сила до издаването на първия “Закон за устройство на съдилищата в България” от 25.05.1880 г. След приемането му е възприета триинстанционна структура на съдебната система, подобна на сега действащата, която е включвала като първа инстанция мирови или окръжни съдилища, като втора инстанция – окръжни или апелативни съдилища и като касационна инстанция – Върховен касационен съд. Територията на страната е била разделена на 31 съдебни окръга.

Новата сграда на съда, която познаваме и днес е открита през 1934 г. 

Според този закон общото ръководство на правосъдната система се осъществява от Министъра на правосъдието.
През 1899 г. се въвежда за първи път несменяемостта след прослужен определен стаж, института на кандидати за съдебна длъжност и полагане на клетва при встъпване в длъжност на следовател и прокурор.
Прокуратурата и следствието за първи път са уредени в Закона за устройство на съдилищата в България от 1880 г.
Съдът е създаден през 1879 г. под наименованието “Татар-Пазарджишки Окръжен съд” и съществува като самостоятелен съд до 1934 г. Тези данни се черпят от записките на княз Дондуков от 06.02.1879 год. и от азбучниците – указатели, които са водени от съда същата година.

На 22.12.1934 г. съдът се закрива и това трае до месец април 1935 г. Oтново се открива под наименованието “Пазарджишко отделение при Пловдивски областен съд”. Просъществува като такъв около 2 месеца, след което се обособява като самостоятелен съд – “Пазарджишки окръжен съд” и съществува до 28.02.1950 г., когато се закрива. На 01.03.1950 г. се открива като “Пазарджишко отделение при Пловдивски окръжен съд”, което наименование носи до 05.04.1959 г.
Окръжен съд – град Пазарджик съществува под това наименование от 06.04.1959 г., което носи и до момента. Той е юридическо лице на бюджетна издръжка към Висшия съдебен съвет на Република България. Дейността му е регламентирана от Закона за съдебната власт (ДВ, бр.59 от 1994 год.). Районът на съда от Освобождението до 1934 г. обхваща град Пазарджик и околията, град Пещера и околията, град Панагюрище и околията, град Ихтиман и околията. След 1934 г. се включва и мировия съд в град Велинград, а град Ихтиман и околията минават към Софийския окръжен съд.

Днес в състава на Окръжен съд – Пазарджик влизат: Районен съд – град Пазарджик, Районен съд – град Пещера, Районен съд – град Панагюрище, Районен съд – град Велинград.

Окръжният съд разглежда наказателни, граждански, административни и търговски дела – първа и въззивна (втора) инстанция, регистрира фирми на юридически лица. Ежегодно изготвя отчетни доклади и статистически сведения. Функциите на служителите в съдебната администрация са регламентирани от правилник, издаден от министъра на правосъдието, обнародван в „Държавен вестник”, бр.95/26.10.2004 г. и влязъл в сила от 27.11.2004 г. При осъществяването на своята дейност съдебната администрация се ръководи от принципите на законност, отговорност, прозрачност, бързина и ефективност, съобразно изискванията за качествено обслужване на физическите и юридическите лица и на правилата за професионална етика на съдебните служители.