В Централната избирателна комисия е получен сигнал от Христо Дунчев – изпълнителен секретар на ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“. В сигнала се излагат твърдения за нарушаване на правилата за провеждане на предизборната кампания от ПП „ВОЛЯ“ за излъчени предизборни клипове по bTV, с които се рекламира водачът на кандидатската листа на партията. Към сигнала не са приложени клипове, поради което Централната избирателна комисия изиска същите от СЕМ.

С писмо с вх. №-ЕП-20-196 от 25.04.2019 г. председателят на Съвета за електронни медии е изпратил CDR, в който се съдържат 3 броя видеоклипове, излъчени от доставчика на медийни услуги „БТВ Медиа Груп“ ЕАД.

Централната избирателна комисия на заседание на 30 април 2019 г., след като се запозна с видеоклиповете, приема за установено следното:

Веселин Марешки провежда предизборна кампания преди определената дата – 26 април 2019 г., което е в нарушение на разпоредбата на чл. 175 от Изборния кодекс. С оглед равнопоставеност на всички участници законодателят изрично е предвидил начало на предизборната кампания, което следва да се спазва от всички участници в изборния процес. Излъчването на предизборни клипове с участието на Веселин Марешки преди 26април 2019 г. съставлява нарушение на правилата за провеждане на предизборна кампания.

Независимо от горното се установи, че излъчените клипове представляват търговска реклама, по време на която се отправят политически внушения в полза на политическа партия „ВОЛЯ“ и Веселин Марешки, което съставлява нарушение на разпоредбата на чл. 191 ИК. Клипът, излъчен на 05.04.2019 г. и на 20.04.2019 г. в програма „Б ТВ“, започва с търговска реклама на лекарства, следват кадри от аптеки, в които се показва Веселин Марешки и завършва с призив „Заедно да спрем грабежа, ние от ВОЛЯ сме българските родолюбци“. Клипът, излъчен на 04.04.2019 г., започва с търговска реклама на бензиностанция и на търговска реклама на лекарства, след които се показва Веселин Марешки и завършва с призив „Заедно да спрем грабежа, ние от ВОЛЯ сме българските родолюбци“.

С Решение № 89-ЕП от 7 април 2019 г. Централната избирателна комисия е регистрирала коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., която се представлява от Веселин Найденов Марешки. От решението е видно, че една от участващите в коалицията партии е ПП „ВОЛЯ“, представлявана от Веселин Найденов Марешки.

С Решение № 187-ЕП от 19 април 2019 г. Централната избирателна комисия е регистрирала и обявила кандидатската листа на коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, като под № 1 фигурира Веселин Найденов Марешки.

От горните решения, както и от съдържанието на излъчените клипове на 04.04.2019 г., на 05.04.2019 г. и на 20.04.2019 г. в програма „БТВ“ на доставчика на медийни услуги „БТВ Медия Груп“ ЕАД, може да се направи обоснован извод, че Веселин Найденов Марешки провежда предизборна кампания в качеството си на кандидат за член на Европейския парламент от Република България.

Централната избирателна комисия приема, че излъчените клипове са в нарушение на правилата за провеждане на предизборна кампания и на императивната норма на чл. 191 ИК, съгласно която се забранява в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция, инициативен комитет или кандидат. Нарушението е извършено от Веселин Найденов Марешки в качеството му на кандидат за член на Европейския парламент от Република България.

Предвид горното и на основание чл. 495, ал. 1, чл. 496, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 191 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия установи нарушение на забраната, предвидена в чл. 191 ИК, в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция, инициативен комитет или кандидат, извършено от Веселин Найденов Марешки. Съставен му е акт, който е изпратен на областния управител във Варна.

Глобата по закон за този вид нарушения е между 200 и 2000 лв.