Кметът на община Ракитово Костадин Холянов подписа днес договор с Държавен фонд“ Земеделие“ за изграждане на  многофункционална спортна площадка на открито в село Дорково.

Проектът е по  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007 – Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски Земеделски Фонд за Развитие на Селските Райони на стойност 95 998,34 лв. без ДДС.

Проектът предвижда изграждане на Многофункционална спортна площадка за футбол на малки вратички и волейбол, както и благоустройство на прилежащия терен в двора на училище „Христо Ботев“ – с. Дорково, предназначена за спорт и физкултура. Предвижда се полагане на настилка от изкуствена трева върху нова бетонова настилка и ограда – метална мрежа с PVC покритие върху метални колове, с височина 5 м.

Целта на проекта е да се даде възможност на учениците на с. Дорково, както и на лица с увреждания да общуват повече помежду си, да спортуват активно и да прекарват пълноценно свободното си време. Предстои да се избере изпълнител след обявяване не обществената поръчка и изтичане на законоустановените срокове.