Планово заседание на Областния щаб за защита при бедствия проведе днес Областният управител на Пазарджик Стефан Мирев. Директорите на РДПБЗН Пазарджик Иван Панайотов и РДГ Пазарджик Ангел Кузманов, представиха анализ на възникналите пожари в полския и горски фонд на областта за 2018 г. По време на заседанието бяха докладвани предприетите превантивни мерки за предотвратяването на пожарите и тяхното своевременно ликвидиране.

За периода 01.01.2018 г до 31.12.2018 г екипите на РДПБЗН са реагирали общо на 2004 произшествия, което е по-малко със 162 броя от предходната 2017 г. Броят на произшествията е по-малък и от предходните 2016 и 2015 години. Интензивността на произшествията е 5.49 на денонощие.

Пожарите за 2018 година са 1409 броя, като за сравнение през 2017 година са 1540 броя, през 2016 година са били 1781 броя, а през 2015 г са били 1194 броя.

За летния сезон от 01.05.2018 г. до 31.10.2018 г., на територията на област Пазарджик са възникнали 775 броя пожари, а за същия период на 2017 година са били 811 пожара. За същия период в отрасъл горско стопанство са възникнали 8 пожара, за сравнение през 2017 г. са 16 пожара. Засегнати са 29 дка широколистни гори, 5.25 дка иглолистни гори и 46 дка лесонепригодни площи. В предвид на това, че 57% от територията на областта е заета от горски площи, рискът за мащабни горски пожари със значителни екологични и материални щети е напълно реален. Застрашени са всички населени места и обекти в близост до горски масиви, като опасността е най-висока при близост с иглолистните и смесените гори. Рискови са масивите в Рило-Родопската част на областта и в района на Средна гора. Критични са местата, при които горските масиви граничат с житни посеви или с пасища и необработваеми площи.

Причините, които могат да се посочат за възникването на пожарите са следните:

 1. Небрежност и непредпазливост при боравене с открит огън. Тук могат да се посочат няколко съпътстващи фактора:
 • Пастирите, които унищожават сухата тревна растителност за осигуряване на зелена паша за животните;
 • Масово пребиваващите в горския фонд граждани, добиващи гъби, билки и други;
 • Туристи и летуващи в необособените за лагеруване територии;
 • Ползвателите на сгради и територии в горския фонд;
 • Паленето на стърнища.
 • Неконтролирано запалване на битови отпадъци.
 1. Изхвърляне на незагасени цигари и кибритени клечки в близост до горски и житни масиви.
 2. Умишлени човешки действия.
 3. Късо съединение или аварии в електрически далекопроводи, минаващи над и в близост до горски и житни масиви.
 4. Технически неизправности на машини- локомотиви, комбайни, строителни машини и други.
 5. Природни явления (мълнии).

Мерките, които могат да се приложат за намаляване и ограничаване на пожарите в горски и полски фонд са:

 1. Изпълнение в пълна степен на минерализованите ивици от ползвателите на сгради и постройки или прилежащите им зони в горския фонд.
 2. Почистване на сервитутните ивици на пътните, железопътните трасета и далекопроводите.
 3. Упражняване на стриктен контрол от страна на служителите упражняващи ДПК, охранителна полиция и горска стража върху пастирите, граждани добиващи гъби, билки и други, туристи и летуващи в необособените за лагеруване територии.
 4. Ангажиране на органите за местно самоуправление по ускоряването на процеса по оборудването на доброволните формирования с технически средства и използването им.
 5. Широка обществена разгласа чрез средствата за масово осведомяване и местната власт на мерките за недопускане на пожари в горския фонд.
 6. Възстановяване на разрушената горска инфраструктура и прилагане на лесоустройствени мероприятия от собствениците на гори.
 7. Ограничаване на извършването на огневи работи в близост до горски и житни масиви.
 8. Ръководителите на предприятия и фирми да осигуряват техническата изправност на строителни машини, комбайни, локомотиви, вагони и друга техника.
 9. Завишаване на административно – наказателната дейност на контролните органи.

10. Осигуряване на достатъчен брой пожаронаблюдатели към горските стопанства.