Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2018 г. са издадени 8 650 книги с тираж 9 007 786 и 1 192 брошури с тираж 2 253 951 бр. С уникалния идентификационен код ISBN (Международен стандартен номер на книгата) през 2018 г. са регистрирани 8 237 книги и 1 079 брошури, или 94.7% от всички издания, с което се предоставя възможност за търговско използване в страната и чужбина. В сравнение с предходната година през 2018 г. броят на издадените книги и брошури намалява с 226 (2.2%), а средният тираж нараства от 666 на 1 144, или със 71.7%.

По тематични области според признака „предназначение на литературата“ разпределението на изданията по раздели през 2018 г. е следното:

• художествена литература за възрастни – 3 022 заглавия с тираж 1 316 хиляди;

• научна литература – 1 680 заглавия с тираж 323 хиляди;

• популярна литература – 1 776 заглавия с тираж 993 хиляди;

• учебна литература – 2 187 заглавия с тираж 6 688 хиляди;

• литература за деца и юноши – 767 заглавия с тираж 810 хил., от които 408 заглавия детска художествена литература с тираж 333 хиляди;

• други – 410 заглавия с тираж 1 131 хиляди

През 2018 г. заглавията, издадени на оригиналния език на написване (вкл. на български език), са 7 741, или 78.7% от общо издадените книги и брошури. Преводните заглавия са 2 101 с тираж 1 855 хил., като от тях повече от половината са преведени от английски (53.0%), следват преведените от руски – 9.8%, немски – 5.9%, и френски език – 5.3%.

Вестници

През 2018 г. са издавани 239 вестника с годишен тираж 216 037 хил., като спрямо предходната година заглавията намаляват с 6 (2.4%), а тиражът се увеличава с 20 милиона (10.1%).

По периодичност и тираж издаваните през 2018 г. вестници се разпределят, както следва:

• ежедневници – 37 (15.5% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 131 169 хиляди;

• вестници, излизащи 2 – 3 пъти седмично – 12 (5.0% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 5 781 хиляди;

• вестници, излизащи един път седмично – 101 (42.3% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 76 263 хиляди;

• вестници, излизащи по-малко от един път седмично – 89 (37.2% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 2 824 хиляди.

С най-голям относителен дял според признака „предназначение“ са вестниците от тематична област „Политически, философски, религиозни и културни издания“ – 52.7% (126 заглавия), като годишният им тираж е 107 817 хиляди. През 2018 г. най-голям брой вестници са издавани в област София (столица) – 109 заглавия, или 45.6% от всички издавани в страната.

От всички вестници, издавани през 2018 г., 98% (234 заглавия) са на български език, а чуждоезичните са пет – два на турски и по един на руски, английски и немски език. През 2018 г. са издадени 530 списания и 77 бюлетина, като в сравнение с 2017 г. списанията се увеличават с 3.9%, а бюлетините намаляват със 17.2%.

В Пазарджишка област излизат седем вестника, като точно толкова излизат и в област Варна. С едно повече са изданията в област Бургас, а в област Пловдив има осем вестника. С един повече са в област Стара Загора. 109 вестника се издават в София, но те стигат до цялата страна. Нула хартиени издания има в област Перник, а само един вестник в областите Шумен и Разград.