1 153 проверки на предлаганите маслинови масла  и  растителни  масла  смес, с вложено в състава им маслиново масло, извърши дирекция „Контрол на храните“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на територията на  всички области в страната.

Контролните органи на БАБХ осъществиха извънредна тематична проверка на посочените хранителни продукти, която включва обекти за производство и/или бутилиране на маслинови масла и смеси от растителни масла с вложено в състава им маслиново масло, супермаркети и хранителни магазини, продаващи маслинови масла, складове за търговия на едро и дребно, и централни складове на търговските вериги в страната.

22 са издадените предписания за възбрана на реализацията на неотговарящи на стандартите за търговия маслинови масла. Съставени са 3 акта за установяване на административно нарушение. Възбранените от продажба количества маслинови масла, в  бутилки от 0.5 литра  и  от 1 литър, са общо 2 542  броя.

Извънредната тематична проверка констатира, че на българския пазар се предлагат десетки видове маслинови масла с произход предимно от Гърция, но също така и от Испания, Италия и Португалия, доставени от търговски  фирми – разпространители.

При анализа на резултатите ясно се очертава тенденцията за голямо разнообразие на българския пазар, като преобладаващи са продажбите на „Маслиново масло от маслиново кюспе“ и „Маслиново масло, съставено от рафинирани и необработени маслинови масла“. Предлагат се и висококачествените „Маслиново масло Екстра virgin“ и „Маслиново масло Virgin“.

Обобщените резултати показват, че има значително подобрение по отношение на съответствието на маслиновите масла в търговската мрежа с изискванията на европейското законодателство, и по конкретно със Стандартите за търговия с маслиново масло в Европейската общност, приети с Регламент (ЕС) № 29/2012 г., задължителни за страните членки.

Вследствие на упражнявания официален контрол от БАБХ, свързан със спазването на изискванията към маслиновите масла от отговорните стопански субекти, включително и относно етикетирането, издадените предписания във връзка с предлагани неотговарящи продукти са намалели значително (22 броя),  в сравнение с констатираните несъответствия и издадени предписания по време на извършената тематична проверка през 2017 година – общо 183 броя.

Най-често констатираните несъответствия са свързани с етикетирането – не е налична категорията на маслиновото масло, липсва информация на етикета на български език, не са посочени данни за произход, производител или дистрибутор.

Установено бе и предлагане на пазара на така наречените „Салатени миксове“ с неразрешени съставки. При проверките бе констатирано наличие на смеси от зехтини и слънчогледово олио с вложени оцветители, консерванти и ароматизанти.

За установените несъответствия хранителните продукти са изтеглени от пазара, върнати са в производствените обекти и са пренасочени за нехранителни цели, включително и унищожаване.

Проверките се правят с цел установяване спазването на законодателството за храните. Във връзка с констатациите от тематичната проверка БАБХ, като контролен орган, ще продължи проверките в обектите с установени нарушения с цел проследяване на изпълнението на издадените предписания, изтегляне и връщане на несъответстващите продукти към доставчиците.

Ето и какво констатира проучване на „Активни потребители“ оповестено през февруари тази година.

Имитациите не подминаха и зехтина

Поради спецификата в производството и търговията на маслиново масло, често пазарните стимули водят до появата на нискокачествен, а понякога направо фалшив зехтин в магазините. Тестът на Активни потребители установява несъответствия състава на 3 марки. Две от тези имитации, могат да бъдат опасни за здравето на потребителите, защото в тях са останали химикалите хлороформ и тетрахлорметан в количество около 11 пъти над разрешения лимит.

Маслиновото масло от древността е еталон за качествена и здравословна храна. Поради здравословните ефекти от консумацията маслиновото масло е значително по-скъпо от другите масово използвани – слънчогледово, рапично, соево и др. Това го прави атрактивно за предлагане на евтини имитации.

В проучването са включени 28 търговски марки зехтин закупени от супермаркети в София.

Анализ на етикетите

От 28 продукта 15 са декларирани като Extra virgin, 11 са pomace или друга категория, а 2 продукта са представени като „салатен микс“, което означава смесване с друг вид растително масло (напр. слънчогледово олио).

При всички 28 марки в съдържанието на етикетите е налична задължителната според Регламент 1169 информация.

При 5 марки производителят не е дефинирал категорията маслиново масло (Extra virgin, pomace или микс). При описание на компонентния състав на тези марки там е отбелязано влагане на добавки, които автоматично отнасят категорията към pomace, но информацията е спестена на етикета. Това затруднява избора на потребителите, които могат да се подведат, че продуктът спада към най-високата категория зехтин (Extra virgin).

В 5 от 11 марки декларирани като pomace е вложено рафинирано маслиново масло.

В 4 от 11 марки pomace е маркирано наличие на масло от маслиново кюспе, което означава, че остатъците от пресовани маслини (за извличане на оригинален еxtra virgin зехтин) са подложени допълнително на обработка с органични разтворители за повишаване на добива. Това понижава качеството на маслото и има риск от попадане на остатъчни химикали използвани за разтворители в крайния продукт.

При 2 от 11 марки деклариране като pomace са вложени едновременно рафинирано и масло от кюспе.

Като цяло, с изключение на някои търговски хитрости, етикирането на продуктите съответства на законодателните изисквания и за първи път проучване на „Активни потребители“ не установява съществени отклонения.

В същото време, има производители които слагат подвеждащи етикети, под формата на снимки с маслини на „зехтин“ в който маслиновото масло реално е 20%. При други марки е спестена информация, например отсъства надписът за по-ниска категория зехтин (pomace) – при 5 продукта. Това показва, че има опити да бъдат заблудени потребителите и затова когато етикетите не съдържат достатъчно информация, и/или тя е представена по нечетлив или манипулативен начин.

Лабораторни анализи

Изпиването обхваща 13 търговски марки зехтин – 7 декларирани като Extra virgin, а 6 като pomace. Анализите по показатели 1 (киселинност), 2 и 3 (UV абсорбция) не показват отклонения от изискванията на Регламент 2568/91.

Изпитването по показатели 4 (Мастно киселинен състав) и 5 (Триглицериден състав) дава информация за промени в химичните компоненти на маслиновото масло дължащо се на добавяне на друг вид растителни масла, т.е така се открива фалшифициране на зехтина. От изследваните 13 търговски марки при 2 беше установено несъответствие. С това се цели поевтиняване на продукта без потребителите да могат да усетят пряк негативен ефект, но използваните заместители нямат същите здравословни свойства.

Анализите по показател 6 (хлорорганични разтворители) откриват използването на химикали при производството на зехтин. Тази технология представлява извличане от отпадъчното маслиново кюспе на допълнително масло посредством органични разтворители. Влагането на подобно масло е забранено при Extra virgin зехтина, а при всички останали категории (т.е. при pomace) има задължителни лимити за остатъчни химикали в крайния продукт. Лабораторният анализ установява наличие на химикали в 2 от изследваните 13 проби в количество 11 пъти над лимита (0,1 мг/литър)!

Цялото проучване и резултатите от него – ТУК