Броят на  учениците в VII клас в началото на месец май 2018 година е 2160. НВО по български език и литература и по математика са проведени в 82 училища в областта. През тази година изпитът по отделните предмети беше единен и се състоеше от две части. Проверката и оценката на изпитните работи е извършена в електронна среда, съобщиха от РУО на МОН в Пазарджик..

На НВО по БЕЛ са се явили 2045 ученици – 94,4% от общия брой, който е съотносим с общия брой на явилите се на национално ниво ученици.

Средният брой точки от НВО по български език и литература е 51,03 т. (от 100 възможни) за училищата в област Пазарджик. През миналата учебна година, когато учениците по желание се явяваха на допълнителен модул, средният брой точки от двата модула общо са били  41,97 точки (от 100 възможни ). Наблюдава се ръст на средния резултат през настоящата учебна година в сравнение с този от миналата.

Резултатите на учениците в област Пазарджик са съотносими с тези на национално ниво, където средният брой точки по БЕЛ НВО е 53,06. Този резултат нарежда училищата от област Пазарджик по среден брой точки на 11. място.

Максималният брой точки 100 по БЕЛ не е постигнат от ученик от област Пазарджик.

Най-висок резултат от 99,5 точки е постигнат от един ученик –от ПМГ “Константин Величков“-Пазарджик. Резултат от 99 точки е постигнат от четирима ученици: двама от СУ «В. Левски», гр. Велинград и по един от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, Пазарджик и ОУ «20 април», гр. Панагюрище; един ученик от ОУ «К. Величков», с. Паталеница е оценен с 98,5 точки.

Седмокласниците на ПМГ „Константин Величков”- Пазарджик са с най-висок среден резултат  76,38 точки. В първите десет училища по среден брой точки ги следват учениците от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – гр. Пазарджик; СУ „В. Левски“ – гр. Велинград; ОУ „Хр. Смирненски“ – гр. Пазарджик; ОУ „К. Величков“ – с. Паталеница; ОУ „Хр. Ботев“ – гр. Велинград; I ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Пазарджик; СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велинград; ОУ „Проф. М. Дринов“ – гр. Панагюрище; СУ „Хр. Смирненски“ – с. Света Петка.

Училищата, чиито ученици са получили най-нисък среден брой точки – между 15,39 и 4,00, са: ОУ „Отец Паисий“ – с. Гелеменово; ОУ „Отец Паисий“ – с. Мененкьово; СУ „Хр. Смирненски“ – гр. Септември; ОУ „Хр. Ботев“ – с. Юнаците; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Пазарджик; ОУ „В. Априлов“ – с. Синитово.

На НВО по математика са се явили 2040 ученици – 94,4% от общия брой седмокласници в област Пазарджик.

Средният брой точки от НВО по математика е 29,83 т. (от 100 възможни) за училищата в област Пазарджик. През миналата учебна година, когато учениците по желание се явяваха на допълнителен модул, средният брой точки от двата модула общо са били  41,97 точки (от 100 възможни ). Наблюдава се намален среден резултат през настоящата учебна година в сравнение с този от миналата.

Резултатите на учениците в област Пазарджик са съотносими с тези на национално ниво, където средният брой точки по математика НВО е 33,62. Този резултат нарежда училищата от област Пазарджик по среден брой точки на 15. място.

Максималният брой точки 100 по БЕЛ не е постигнат от ученик от област Пазарджик.

Най-висок резултат от 99,75 точки е постигнат от един ученик – от ПМГ “К. Величков“ – гр. Пазарджик. Резултат от 98,5 точки е постигнат от двама ученици – един от СУ «Г. Бенковски», гр. Пазарджик и един от ПМГ “К. Величков“- Пазарджик. От един ученик е постигнат резултат от 97,5 точки – от ОУ «Проф. Иван Батаклиев», от ученик от същото училище е постигнат и следващият резултат – 97 точки. От един ученик от СУ «В. Левски», гр. Велинград е постигнат резултат от 96,75 точки.

Седмокласниците от ПМГ „Константин Величков”- Пазарджик са с най-висок среден резултат и по математика – 71,47 точки. В първите десет училища по среден брой точки ги следват учениците от СУ „В. Левски“ – гр. Велинград; ОУ „К. Величков“ – с. Паталеница; ОУ „Хр. Ботев“, с. Церово; ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – гр. Пазарджик; ОУ „Хр. Ботев“ – гр. Велинград; ОУ „Хр. Смирненски“ – гр. Пазарджик; ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Варвара; СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велинград; I ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Пазарджик; СУ „Г. Брегов“, гр. Пазарджик.

Училищата, чиито ученици са получили най-нисък среден брой точки – между 13,75 и 8,10, са: ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Мало Конаре; ОУ „Хр. Ботев“ – с. Главиница; ОУ „Хр. Ботев“ – с. Исперихово; ОУ „Св. Кл. Охридски“ – с. Мокрище; ОУ „Св. Кл. Охридски“ – с. Алеко Константиново; СУ „Хр. Смирненски“ – гр. Септември; ОУ „Хр. Ботев“ – с. Братаница; ОУ „Хр. Ботев“ – с. Юнаците; ОУ „Свещеник Н. Иванов“ – с. Поибрене; ОУ „Васил Левски – с. Звъничево; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Пазарджик; ОУ „Хр. Ботев“ – с. Сарая.

 

Предстои да се направи подробен и задълбочен анализ на регионално и на училищно ниво на резултатите от НВО за учебната 2018/2019 година, както и на дефицитите в знанията и уменията на учениците, за да се предприемат адекватни мерки за повишаване на постиженията им по  български език и литература и по математика.