Към 31.12.2018 г. в област Пазарджик в състава на 23 от детските градини (ДГ) функционират яслени групи с общо 700 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година местата в детските ясли в областта се увеличават с 8, или с 1.2%.

Детски ясли, места и обслужени деца в област Пазарджик по години

(Брой)

2014 2015 2016 2017 2018
Заведения 25 25 25 25 23
Места в края на годината 736 760 704 692 700
Деца в края на годината 744 735 669 680 648

 

В градовете в областта детските ясли са 20 с 634 места, а в селата – 3 с 66 места.

Осигуреност места в детски ясли в област Пазарджик към 31.12.2018 г. по общини   

                                                                                                                               

 

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2018 г. общо за област Пазарджик е 9.8 на 100 деца до 3-годишна възраст. Най-висока е осигуреността с места в общините Стрелча (21.9 на 100 деца), Брацигово (19.0 на 100 деца) и Пещера (18.6 на 100 деца). Най-ниска е осигуреността в общините Велинград (4.1 на 100 деца), Септември (6.6 на 100 деца) и Панагюрище (9.8 на 100 деца). В общините Лесичово и Сърница няма функциониращи детски ясли.

През 2018 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 591 деца, или с 12 повече в сравнение с 2017 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 648 деца (табл. 2), от които момчета са 339, а момичета – 309. В сравнение с 2017 г. броят на децата в детските ясли намалява с 4.7%.

Деца в детските ясли в област Пазарджик към 31.12.

                                                                                                                                                (Брой)

2014 2015 2016 2017 2018
Общо 744 735 669 680 648
   Момчета 385 388 347 360 339
   Момичета 359 347 322 320 309

 

            Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст към края на 2018 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 86.7% .

Структура на децата в детските ясли в област Пазарджик към 31.12.2018 г. по възраст

Към 31.12.2018 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли в област Пазарджик работят 107 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават деца. Медицинските специалисти по здравни грижи са 60 (табл. 3), като 93.3% от тях са медицински сестри (56). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли е 47 души.

Медицински специалисти по здравни грижи и друг немедицински персонал в детските ясли в област Пазарджик към 31.12

 

(Брой)

Години Медицински специалисти по здравни грижи Друг

немедицински

персонал

2014 74 47
2015 78 53
2016 71 48
2017 71 47
2018 60 47


[1] Изчислява се като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.