Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) влиза в сила в страната ни. Това е система, която свързва в реално време регистрите на местата за настаняване с Министерството на туризма, НАП, МВР, НОИ и общините. ЕСТИ не е публична, до нея имат достъп само оторизирани потребители от изброените по – горе.  Целта на системата е да облекчи въвеждането и обработката на данни от различните регистри. Осигурени са различни начини за подаване на данни към системата, първият е система към система, втория начин е чрез файлове, а третия е с уеб интерфейс, за които е необходимо само да имате браузер, който всеки смартфон има и достъп до интернет. За българи и граждани на ЕС няма да се събират лични данни. За тези които са от трети страни, ще се събират лични данни и  ще се предават към МВР.

Във връзка с въвеждането и работа с ЕСТИ за Местата за настаняване, приета с Наредба за организацията на Единна система за туристическа информация, ПМС № 23 от 09.02.2015 г. Обн. ДВ. бр. 13 от 17 Февруари 2015 г.,  и необходимостта от попълването на данни в ЕСТИ от регистрите на настанените туристи, водени от хотелиерите на община Шабла, Ви информираме, че на страницата на Министерството на туризма (МТ)http://www.tourism.government.bg вече са публикувани видео обученияи ръководства за потребителите (местата за настаняване), информация относно интернет достъпа до ЕСТИ – https://esti.tourism.government.bg и формулярите – заявления за създаване на потребителско име и парола за достъп до ЕСТИ.

За улеснение на хотелиерския бранш, МТ осигурява възможност за регистрация в тестовата среда на системата, която не се различава от реалната и осигурява достъп до целия набор от функционалности, но без риск от нежелани последствия от подаване на грешни данни или неправилна работа с системата. Адресът на тестовата система е https://estitest.tourism.government.bg

Министерството на туризма апелира да предприемете необходимите действия за подаване на заявки за регистрация в ЕСТИ и да се съобразите с изискванията на действащата законова уредба. Също така, молим след получаване на достъп до ЕСТИ да започнете своевременно да подавате данни през системата.

Гратисния период в който следва да постъпи информация за всички места за настаняване на територията на общината  е до 1 октомври 2019 г. Санкции през този период няма да се налагат. След изтичане на гратисния период според закона, за неподаване на данни в ЕСТИ глобите варират  от  1000 до 3000 лв. При повторно нарушение санкцията става двойна, а при трето ще се пристъпва и към заличаване и отнемане на лиценза.