На извънредно заседание на Общински съвет Сърница, депутатите от местния парламент гласуваха решение, с което предоставят за безвъзмездно ползване на Областна дирекция на МВР Пазарджик помещения – публична общинска собственост, които ще се използват за осъществяване на дейността на местния полицейски участък.
Предвид голямото значение в областта на сигурността и безопасността на гражданите, разкриването на полицейски участък на територията на Община Сърница е от изключително важно обществено значение както за местното население, така и за увеличаващия се в последните години на туристопоток. Предвижданията на Областна дирекция на МВР са до края на месец септември участъкът да заработи. Поради тази причина, в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и за да се спазят нормативно определени срокове, общинските съветници се събраха на извънредна сесия още в началото на месеца, за да предоставят необходимите помещения, които представляват бившите офиси, ползвани от банката в сградата на Общинска администрация Сърница. С тези си действия съветниците ще осигурят безпроблемното осъществяване на дейността на полицията и назначените кадри.
На днешното заседание общинските съветници предоставиха и още четири помещения – публична общинска собственост, намиращи се отново в сградата на Общинска администрация, за осъществяване на дейността на новоразкрития Дневен център за деца и младежи с увреждания, чиято дейност също стартира от началото на този месец и която ще бъде от съществено социално значение на най-уязвимите групи от населението. Към настоящия момент вече е сключен договор с избрана специализирана организация с нестопанка цел, която да осъществява управлението на социалната услуга.
Извънредното заседание от днес включваше общо 13 точки, като по-важни решения бяха взети в следните насоки:
• Обявяване за публична общинска собственост на 14 помещения на територията на гр.Сърница;
• Приемане на проектобюджет на Община Сърница за 2020 година и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 година в частта местни дейности.
• Приемане на Общински план за защита при бедствия на Община Сърница;
• Създаване на екип за подкрепа на личното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности на територията на Община Сърница към СУ “Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Сърница, за учебната 2019/2020г.
• Приемане на нова Наредба за осигуряване на обществения ред и защита на имуществото на територията на Община Сърница.