Димитър Хаджидимитров – председател на Регионален Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” – Пазарджик

По повод нашумялата тема за новата постановка на МОН, относно годишните тематични разпределения на учебното съдържания по предмети и дисциплини, бих искал, в навечерието на новата учебна година, да споделя следното:

Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” приветства всеки един иновативен подход и нормативна промяна от страна на МОН, който има за цел да облекчи т.н. бумащина, т. е. административната тежест, с която ежедневно се сблъскват учителите у нас. В този смисъл, промяната в Наредба 5 на МОН от 2015 г., постановяваща организацията на общообразователната и профилираната подготовка, заслужава адмирации.

В какво се състои накратко тя:

Създава се нов чл.9а от Наредбата, в която много пълно се дефинира необходимостта от планиране на дидактическата, т. е. преподавателската работа на учителя, като му се дава пълна свобода на действие за избор на методи, творчески подходи и нови технологии в преподаването, с цел ефективно, мотивирано и трайно овладяване на учебния материал, развитие на креативно и модерно мислене у учениците. Директорът на образователната институция от своя страна като ръководител, упражняващ контролни функции, според своите длъжностни прерогативи и задължения, може и трябва да контролира тази основна дейност на педагогическите специалисти и това е редно и нормално.

В същото време обаче, с отпадането на целия Раздел V-ти от наредбата, а именно – „Годишни тематични разпределения”, където тези планове трябваше да бъдат представени за заверка от директора преди началото на учебните занятия, както на хартиен носител, така и в дигитален вариант, с всичко това се премахва съществуващата досега практика за силен административен натиск и дори тормоз над учителите от страна на работодателите и регионалните управления и то точно в началото на учебната година, когато всъщност те се нуждаеха от най-голямо спокойствие и добро настроение, за да стартират успешно, а точно тогава всичко това създаваше един силно негативен емоционален стрес. През годината пък, прословутите разпределения трябваше непрекъснато да бъдат многократно презаверявани, неминуемо променяни и преструктурирани, поради всякакви непредвидени обстоятелства, довели до наличие на неучебни дни. Всичко това създаваше един крайно неприятен и ненужен психологически стрес, който неминуемо се отразяваше на качеството на работата.

В заключение бих искал да отбележа задоволството ни от подобен род реформи, които наред с постъпателното увеличаване на заплатите на учителите и постепенната дигитализация на учебния и административен процес в училище, са стъпки в правилната посока за преодоляване на кадровата криза в нашата образователна система.

РСО Подкрепа Пазарджик желае крепко здраве и професионални успехи на всички учители, ученици, родители и образователни дейци по повод първия учебен ден!