След анализ на доказателствата приети по делото съдебният състав на Административен съд – Пазарджик прие, че жалбоподателят Борислав Даскалов отговаря на изискванията на чл.397,ал.1 във вр. с параграф 1,т.5 от ДП на ИК и Решение № 627-МИ от 14.08.2019г. от ЦИК. Предисторията на събитията – ТУК

Съгласно разпоредбата на чл.397, ал.1 във вр. с  параграф 1,т.5 от ДР на ИК „ да си живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ означава кандидатът за общински съветник да има адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населеното място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на провеждане на изборите – 26 април 2019г.

От приетото удостоверение с изх.№ И-5010_002 от 04.10.2019г. издадено от община Пазарджик, относно извършени промени за настоящ адрес на жалбоподателя, по несъмнен начин се установява, че същият има настоящ адрес към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите – 27.10.2019г.. Датата на заличаване на настоящ адрес на жалбоподателя  е 17.05.2019г., а като дата на дерегистрация от единствен адрес е посочена дата 24.07.2019г. , следователно и двете дати са след 26.04.2019г..

С оглед на изложеното жалбата е основателна, а оспореното с нея решение е материално незаконосъобразно. То следва да бъде отменено, а делото върнато като преписка на ОИК – Пазарджик за постановяване незабавно на ново решение със същия предмет, като Б.В.Д. бъде регистриран като кандидат под № 1 в кандидатската листа за общински съветници, предложена от „Българско национално обединение“ за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019г.

Предвид изложеното и на основание чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс съдът реши да отмени Решение № 120 – МИ/03.10.2019г. по Протокол № 19-МИ от 03.10.2019г. на Общинска избирателна комисия Пазарджик.

Връща делото като преписка на ОИК – Пазарджик  за незабавно произнасяне с решение, като Борислав Даскалов бъде регистриран като кандидат под № 1 в кандидатската листа за общински съветници, предложена от „Българско национално обединение“ за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019г.при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания по прилагане на закона. Решението е окончателно.