Общинската избирателна комисия реши, че община Пазарджик не е извършила нарушение на Изборния кодекс, като е отказала да предостави списъци с имена на избиратели по настоящ адрес на четири партии, които са ги поискали от нея в писмен вид.

Сигнал с вх. № 12-ЖС  от 18.10.2019г. е постъпил в 18.41 часа, в петък в ОИК – Пазарджик и е бил изпратен по компетентност от  ОД на МВР, по повод сигнал до Директора на ОД на МВР- Пазарджик, сектор „ДАНС“, с вх.№312000-14939/18.10.2019г., подаден от ПП „ГЕРБ“, представлявано от Найден Шопов- областен координатор, в който се твърди, че Община Пазарджик, не е изпълнила задължението си да представи списъци на лицата, които са заявили, че ще гласуват по настоящ адрес, както и да ги публикува в електронен вариант. Прави се искане, сочените списъци да бъдат изискани от община Пазарджик и да се извърши проверка, дали избирателите, вписани в списъка на избирателите по настоящ адрес, отговарят на изискванията на ИК.

Съгласно чл.23, ал.1 от ИК общинска администрация по населените места, в които се води регистър на населението, в случая община Пазарджик е длъжна в сроковете по чл.42, ал.2 от ИК да публикува  избирателните списъци. След направена справка на електронния портал на община Пазарджик ОИК- Пазарджик констатира, че избирателните списъци част I са публикувани на 12.09.2019г.;  избирателните списъци част II са публикувани на 30.09.2019г.

Цитираната в сигнала разпоредба на чл.36 от ИК, се отнася до предоставена от законодателя правна възможност на съответния избирател, да заяви, че желае да гласува по настоящ адрес и да поиска да бъде включен в съответния избирателен списък. Съгласно ИК, община Пазарджик няма задължение да публикува списък на лицата, които са заявили, че ще гласуват по настоящ адрес. По отношение на искането, ОД на МВР-Пазарджик сектор „ДАНС“ да изиска от община Пазарджик  списък на лицата, които са заявили, че ще гласуват по настоящ адрес и да се извърши проверка, дали вписаните избиратели, отговаря на изискванията на ИК, следва да се има предвид, че община Пазарджик е спазила изискванията на ИК.

Не са констатирани нарушения на ИК от страна на община Пазарджик, поради което не следва да се предприемат действия по чл.87, ал.1, т.8 от ИК във връзка с  постъпилия Сигнал с вх. № 12-ЖС  от 18.10.2019г. постъпила в 18.41 часа, изпратена по компетентност от  ОД на МВР, по повод сигнал до Директора на ОД на МВР- Пазарджик, сектор „ДАНС“, с вх.№312000-14939/18.10.2019г., подаден от ПП „ГЕРБ“, представлявано от Найден Шопов- областен координатор.

В петък четири партии, които участват с кандидати за кметове на Пазарджик събраха журналисти от местните медии, за да изкажат съмненията си за предстояща манипулация в изборните списъци. Представителят на ГЕРБ Борис Димитров заяви, че са изпратили искане до общината, за да им бъдат предоставени актуализирани списъци на хората, които ще гласуват по настоящ и постоянен адрес на територията на града и населените места. Според неговите данни в града право на глас имат 65 000 души, а в населените места – 35 000. Мнението на Димитров е, че ако хора от града отидат да гласуват в селата, не би трябвало да се промени цифровото съотношение на общия брой гласоподаватели. Той заяви също, че са получили сигнали за дописване на хора от няколко села, но не пожела да назове кои точно.

Ето и отговорът на общината.