Административният съд в Пазарджик остави без разглеждане жалбата на ПП ГЕРБ, представлявана от Найден Шопов, подадена против „Мълчалив отказ на Община Пазарджик изх. № 27-00-56-001/18.10.2019 г.“ Прекратено е и производството по адм. д. № 1201/2019 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Преди жалбата да попадне в Административния съд представители на четири щаба  – ГЕРБ, коалиция „БСП за България“, коалиция „Алтернатива на гражданите“ и „Демократична България – обединение“ свикаха пресконференция, за да оповестят пред медиите, че исканията им не са били удовлетворени от Общината. Преди няколко дни по казуса се произнесе и Общинската избирателна комисия, която заяви, че нарушение от страна на Община Пазарджик – няма.

В жалбата до Административен съд се твърди, че съгласно чл. 36, ал. 1, във връзка с чл. 24 от Изборния кодекс, Община Пазарджик има задължението да представи и списъците по настоящ адрес, съдържащи данните на гласоподавателите, както и да ги публикува в електронен вариант. В тези списъци се съдържат трите имена на гласоподавателите в населените места. Подадена е молба, като са били изискани от Община Пазарджик изборните списъци по настоящ адрес от страна на политическата партия, за да се извърши проверка дали избирателите, вписани по настоящ адрес отговарят на изискванията на ИК и дали същите са отписани от избирателните списъци по постоянен адрес.

С писмо изх. № 27-00-56-001/18.10.2019 г., подписано от секретаря на Община Пазарджик, е посочено, че полученият електронен еквивалент на избирателните списъци е публикуван на интернет-страницата на Община Пазарджик, с което са изпълнени изискванията на чл. 24 от ИК. На основание чл. 36, ал. 1 от ИК до обявения краен срок в т. 83 от хронограмата, приета от ЦИК са приемани заявления за гласуване по настоящ адрес. В изпълнение на чл. 36, ал. 3 от ИК, информация за приетите искания по чл. 36, ал. 1 е подадена на ГД ГРАО към МРРБ София за автоматизирано вписване на избирателите в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес. Съгласно чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ИК, избирателните списъци се отпечатват въз основа на националния регистър на населението от ГД ГРАО – София към МРРБ и се получават от Областна администрация – Пазарджик (по предварително утвърден график от ЦИК, който не се свежда до знанието на общинската администрация). След получаването им областната администрация ги разпределя по общини. Впоследствие същите се предават на секционните избирателни комисии (СИК) на 26.10.2019 г. в предизборния ден, на основание чл. 215 от ИК.

Съдът е изискал преписката по издаденото писмо, от която е видно, че ОИК – Пазарджик е разгледала сигнал, подаден от ПП ГЕРБ, в който се твърди, че Община Пазарджик не е изпълнила задължението си да представи списъци на лицата, които са заявили, че ще гласуват по настоящ адрес, както и да ги публикува в електронен вариант. Със свое Решение № 172-МИ/19.10.2019 г., ОИК е установила, че не са констатирани нарушения на ИК от страна на Община Пазарджик, поради което не следва да се предприемат действия, във връзка с постъпилия сигнал. Изрично е посочено, че решението подлежи на оспорване по реда на чл. 88 от ИК. Общинската избирателна комисия е посочила, че съгласно ИК, Община Пазарджик няма задължение да публикува списъка на лицата, които са заявили, че ще гласуват по настоящ адрес.

Съдът, след като се запозна с жалбата и с представените доказателства, намира следното:

Съгласно чл. 24, ал. 1 от ИК, избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция. Предварителните избирателни списъци се обявяват предварително на видно място в района на избирателната секция и се публикуват на интернет-страницата на съответната община. Избирателните списъци за гласуване се предават на СИК в деня преди изборния ден. Алинея 2 сочи, че избирателните списъци се съставят по постоянен адрес. Съгласно чл. 36, ал. 1, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник. Органът по чл. 23, ал. 1 – общинските администрации, предават информацията на подадените искания по ал. 1 на ГД ГРАО в МРРБ не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано вписване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателните списъци по постоянен адрес.

Съгласно чл. 87, ал. 1, т. 8, ОИК упражнява контрол за своевременното обявяване на избирателните списъци. В случая по преписката има данни, че ОИК се е произнесла по сигнала със свое решение. Съгласно разпоредбата на чл. 88 от ИК, решенията на ОИК може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред ЦИК, която се произнася в тридневен срок с решение. Едва тогава решението на ОИК, потвърдено с решение на ЦИК, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от АПК, пред тричленен състав на административния съд. В случая се обжалва мълчалив отказ на Община Пазарджик да предостави избирателните списъци, съдържащи данните на избирателите, които са заявили гласуване по настоящ адрес. Съгласно цитираната разпоредба, действията или бездействията, както и административните актове, които издават кметът на общината или други длъжностни лица от общинската администрация, във връзка с произвеждането на местните избори, не подлежат на обжалване пред административния съд.

Общинската избирателна комисия е органът, който осъществява дейностите по прилагане на Кодекса и свързаните с него нормативни актове, и упражнява контрол за своевременното обявяване на избирателните списъци. След като ОИК упражни правомощията си по чл. 87, ал. 1, т. 8, то решението на ОИК следва да се оспорва по реда на чл. 88 от ИК.

От изложеното следва, че актът, действието или бездействието на Общинска администрация – Пазарджик не подлежи на оспорване пред съда.

От друга страна, съдът намира, че разпоредбата на чл. 36, ал. 1 и следващите от ИК сочи, че с твърдяното бездействие на общинската администрация не са засегнати по никакъв начин законни права и интереси на жалбоподателя. В Раздел V, Глава ІV на ИК са разписани правила, относно вписване в избирателния списък по настоящ адрес само и единствено в интерес на избирателите. От нарушаването на тази процедура биха могли да се нарушат избирателните права и интереси на отделен избирател. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.