За мен и моят екип най-важното при срещите ми с хората от община Пещера е те да знаят истината. Никога не съм си позволявал да подвеждам за каквото и да било моите съграждани. За това публикуваме Таблицата с финансовите корекции, наложени на общината по време на досегашното и управление по ОП „Региони в растеж“. Правим това по повод поканата към участниците в кметската надпревара „да не злоупотребяват с една или друга информация, касаеща Община Пещера, а да се уповават на реални данни, изнесени в пълния им вид“.

Както става ясно от таблицата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, общият размер на наложените корекции е на стойност – 711 067,81 лева. В правото си на отговор нашите опоненти отбелязват, че „Община Пещера би трябвало да заплати малко над 200 000 лв.“ За това задаваме въпроса, кой „за пореден път чете едни цифри спекулативно“?

И продължаваме с въпросите, провокирани от написаното от опонентите ни, че наложените финансови корекции „в голямата си част са за това, че на санираните къщи не са поставени рампи за трудноподвижни хора, от които няма нужда и нямат връзка с енергийната ефективност“.  Ясно се вижда от Таблицата, че корекциите са за: неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие, изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участник в процедурата. Жителите на нашата община са интелигентни хора, които сами могат да направят своите изводи за това каква е истината за наложените финансови корекции на община Пещера и за тяхната обща стойност.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Дата на установяване Наименование Стойност на проекта Стойност на нередността
17.07.2017 Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр.Пещера нередност по т. 9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/ и т.13/изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участник в процедурата/  към приложението по чл. 6, ал.1 от МОФК, приета с ПМС 134/2010 г. 677762.27 908.40
17.07.2017 Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр.Пещера нередност по т. 9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/ и т.13/изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участник в процедурата/  към приложението по чл. 6, ал.1 от МОФК, приета с ПМС 134/2010 г. 790422.31 852.00
17.07.2017 Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала , гр.Пещера“ нередност по т. 9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/ и т.13/изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участник в процедурата/  към приложението по чл. 6, ал.1 от МОФК, приета с ПМС 134/2010 г. 207999.97 836.40
17.07.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 2 нередност по т. 9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/ и т.13/изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участник в процедурата/  към приложението по чл. 6, ал.1 от МОФК, приета с ПМС 134/2010 г. 776717.78 1383.00
17.07.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 4 нередност по т. 9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/ и т.13/изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участник в процедурата/  към приложението по чл. 6, ал.1 от МОФК, приета с ПМС 134/2010 г. 1061911.05 2079.01
17.07.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 3 нередност по т. 9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/ и т.13/изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участник в процедурата/  към приложението по чл. 6, ал.1 от МОФК, приета с ПМС 134/2010 г. 641040.29 1147.20
17.07.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 5 нередност по т. 9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/ и т.13/изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участник в процедурата/  към приложението по чл. 6, ал.1 от МОФК, приета с ПМС 134/2010 г. 899660.19 1587.60
09.08.2017 Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала , гр.Пещера“ нередност по т. 9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/ към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ 207999.97 801.36
09.08.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 2 нередност по т. 9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/ към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ 776717.78 3433.98
09.08.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 4 нередност по т. 9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/ към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ 1061911.05 4327.97
09.08.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 3 нередност по т. 9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/ към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ 641040.29 4009.85
09.08.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 3 нередност по т. 9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/ към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ 641040.29 2776.53
09.08.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 5 нередност по т. 9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/ към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ 899660.19 4009.85
27.09.2017 Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр.Пещера нередност по  9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/, т.13/изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участник в процедурата/  и т.12/ недостатъчно подробно определяне на предмета на договора/  към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 677762.27 690.00
27.09.2017 Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр.Пещера нередност по  9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/, т.13/изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участник в процедурата/  и т.12/ недостатъчно подробно определяне на предмета на договора/  към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 790422.31 690.00
27.09.2017 Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда:Общински детски комплекс нередност по  9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/, т.13/изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участник в процедурата/  и т.12/ недостатъчно подробно определяне на предмета на договора/  към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 406793.74 890.70
27.09.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 1 нередност по  9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/, т.13/изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участник в процедурата/  и т.12/ недостатъчно подробно определяне на предмета на договора/  към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 1973649.76 4440.00
27.09.2017 Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала , гр.Пещера“ нередност по  9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/, т.13/изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участник в процедурата/  и т.12/ недостатъчно подробно определяне на предмета на договора/  към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 207999.97 447.00
27.09.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 2 нередност по  9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/, т.13/изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участник в процедурата/  и т.12/ недостатъчно подробно определяне на предмета на договора/  към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 776717.78 690.00
27.09.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 4 нередност по  9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/, т.13/изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участник в процедурата/  и т.12/ недостатъчно подробно определяне на предмета на договора/  към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 1061911.05 660.00
27.09.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 3 нередност по  9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/, т.13/изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участник в процедурата/  и т.12/ недостатъчно подробно определяне на предмета на договора/  към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 641040.29 660.00
27.09.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 5 нередност по  9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/, т.13/изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участник в процедурата/  и т.12/ недостатъчно подробно определяне на предмета на договора/  към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 899660.19 660.00
09.08.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 4 нередност по т. 9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/ към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ 1061911.05 4327.97
17.11.2017 Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр.Пещера нередност по  т.9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/, т.10/Критериите за подбор не са свързани със и/или не са пропорционални на предмета на поръчката/ и т.13/Изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участници/кандидати в процедурата/към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 677762.27 74793.60
17.11.2017 Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр.Пещера
17.11.2017 Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр.Пещера нередност по  т.9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/, т.10/Критериите за подбор не са свързани със и/или не са пропорционални на предмета на поръчката/ и т.13/Изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участници/кандидати в процедурата/към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 789698.80 75327.96
27.11.2017 Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала , гр.Пещера“ нередност по т.9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/ към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 207999.97 9094.34
27.11.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 2 нередност по т.9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/ към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 772030.16 34871.21
27.11.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 3 нередност по т.9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/ към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 641040.29 28318.66
27.11.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 5 нередност по т.9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/ към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ 899660.19 40455.54
09.08.2017 Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала , гр.Пещера“ нередност по т. 9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/ към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ 207999.97 801.36
17.11.2017 Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр.Пещера нередност по  т.9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/, т.10/Критериите за подбор не са свързани със и/или не са пропорционални на предмета на поръчката/ и т.13/Изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участници/кандидати в процедурата/към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 677762.27 74793.60
17.11.2017 Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр.Пещера нередност по  т.9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/, т.10/Критериите за подбор не са свързани със и/или не са пропорционални на предмета на поръчката/ и т.13/Изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участници/кандидати в процедурата/към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 789698.80 75327.96
09.08.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 2 нередност по т. 9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/ към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ 776717.78 3433.98
27.11.2017 Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала , гр.Пещера“ нередност по т.9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/ към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 207999.97 9094.34
27.11.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 3 нередност по т.9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/ към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 641040.29 28318.66
27.11.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 5 нередност по т.9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/ към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ 899660.19 40455.54
09.08.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 3 нередност по т. 9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/ към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ 641040.29 2776.53
09.08.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 5 нередност по т. 9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/ към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ 899660.19 4009.85
27.09.2017 Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр.Пещера нередност по  9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/, т.13/изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участник в процедурата/  и т.12/ недостатъчно подробно определяне на предмета на договора/  към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 677762.27 690.00
27.09.2017 Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр.Пещера нередност по  9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/, т.13/изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участник в процедурата/  и т.12/ недостатъчно подробно определяне на предмета на договора/  към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 790422.31 690.00
27.09.2017 Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда:Общински детски комплекс нередност по  9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/, т.13/изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участник в процедурата/  и т.12/ недостатъчно подробно определяне на предмета на договора/  към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 406793.74 890.70
27.09.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 1 нередност по  9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/, т.13/изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участник в процедурата/  и т.12/ недостатъчно подробно определяне на предмета на договора/  към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 1973649.76 4440.00
27.09.2017 Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала , гр.Пещера“ нередност по  9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/, т.13/изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участник в процедурата/  и т.12/ недостатъчно подробно определяне на предмета на договора/  към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 207999.97 447.00
27.09.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 2 нередност по  9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/, т.13/изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участник в процедурата/  и т.12/ недостатъчно подробно определяне на предмета на договора/  към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 776717.78 690.00
27.09.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 4 нередност по  9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/, т.13/изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участник в процедурата/  и т.12/ недостатъчно подробно определяне на предмета на договора/  към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 1061911.05 660.00
27.09.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 3 нередност по  9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/, т.13/изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участник в процедурата/  и т.12/ недостатъчно подробно определяне на предмета на договора/  към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 641040.29 660.00
27.09.2017 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 5 нередност по  9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие/, т.13/изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участник в процедурата/  и т.12/ недостатъчно подробно определяне на предмета на договора/  към приложението по 1 от Наредба за посочване на нередности, прдставляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ. 899660.19 660.00
29.10.2018 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 4 нередност по т.9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие /т. 10  „Критериите за подбор не са свързани със и/или не са пропорционални на предмета на поръчката“/ 1060298.17 48057.37
30.10.2018 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 1 нередност по т.9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие /т. 10  „Критериите за подбор не са свързани със и/или не са пропорционални на предмета на поръчката“/ 1962652.47 88641.23
06.02.2019 Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда:Общински детски комплекс нередност по т.9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие 406793.74 177.78
06.02.2019 Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала , гр.Пещера“ нередност по т.9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие 207999.97 88.99
06.02.2019 Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр.Пещера нередност по т.9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие 789698.79 361.88
06.02.2019 Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр.Пещера нередност по т.9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие 677762.27 287.49
06.02.2019 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 1 нередност по т.9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие 1962652.47 890.80
06.02.2019 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 2 нередност по т.9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие 772030.16 355.32
06.02.2019 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 3 нередност по т.9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие 628253.66 293.53
15.12.2016 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 4 нередност по т.9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие 1060298.17 482.87
06.02.2019 Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 5 нередност по т.9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие 894856.35 411.56
17.04.2019 Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда:Общински детски комплекс „нередност по т.9/неправомерни или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие /
т. 10 „“Критериите за подбор не са свързани със и/или не за пропорционални на предмета на поръчката““ от Приложение 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба за посочване на нередности“
406793.74 17009.34
Общо стойност корекции: 711067.81