На телефона на секретаря на ОИК Пазарджик е постъпил сигнал с вх. № 35-ЖС от 03.11.2019г. в 11.35 часа от  представител на РУ Пазарджик, в който се съобщава, че в секции СИК 131900151, СИК 131900152, СИК 131900153 в с.Алеко Константиново се е появил лично кандидатът за кмет на Община Пазарджик г-н Благо Солов и че пред трите секции стоят лица с невалидни пълномощни за упълномощени представители на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

ОИК- Пазарджик предприе незабавни мерки и извърши проверка на място чрез Васвие Мехмедова – секретар на ОИК Пазарджик и членовете Ивайла Георгиева и Янчо Дрянов. За проверката бе съставен и констативен протокол.

Към момента на проверката кандидатът за кмет на община Пазарджик на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ г-н Благо Солов не се намираше в района на секционните комисии, но охраната им потвърди, че кандидатът е бил там, но не е бил допуснат да влезе вътре от служителите на РУ Пазарджик.

По сведение на охраната, в района на секциите е имало седем представители на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, но към момента на проверката там бяха заварени само трима от тях. ОИК- Пазарджик провери издадените им пълномощни и констатира, че са издадени от г-жа Лиляна Мърхова-Присадникова в качеството и на упълномощен представител на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, но са без номера и дата. Този факт беше съобщен на представителя на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ г-жа Лиляна Мърхова-Присадникова и и бяха дадени изрични указания за отстраняване на нередовностите и изпълнение на разпоредбата на чл.124, ал.4 от Изборния кодекс.

ОИК-Пазарджик даде изрични указания на охраната и на председателите на СИК 131900151, СИК 131900152, СИК 131900153 в с.Алеко Константиново за недопускане на нередовни представители, както и на кандидати за кмет на община.

Предвид обстоятелството, че твърдените в жалбата нарушения бяха констатирани, ОИК Пазарджик реши, че жалбата е основателна. ОИК-Пазарджик е дала необходимите указания за отстраняване и предотвратяване последиците от нарушенията.

Указва на всички председатели на СИК на територията на община Пазарджик, че упълномощените представители, които не разполагат с редовно пълномощно, притежаващо номер, дата на издаване и подпис на упълномощаващия ги представител, не следва да бъдат допускани и да присъстват в помещенията на избирателните секции и не следва да им бъде издаван препис от протокола на СИК, след приключване на изборния ден и обявяване на резултатите.