На 14 ноември 2019 г. от 11.00 ч. в Пленарната зала на Община Пазарджик ще бъде открита Международна научна конференция на тема „Селищна могила Юнаците – 80 години от началото на археологическите проучвания“, организирана от Община Пазарджик, Регионален исторически музей – Пазарджик и Национален археологически институт с музей – БАН.

Конференцията се провежда под патронажа на г-н Тодор Попов, кмет на Община Пазарджик.

В нея ще вземат участие учени от България, Русия, Гърция и Германия, участвали през различни периоди в изследванията на селищна могила Юнаците. Докладите са посветени на различни научни проблеми, свързани с проучванията на могилата.

Конференцията е съпътствана с изложба на същата тема, която ще бъде открита на 14 ноември 2019 г. от 18,00 ч. в залата за временни изложби на РИМ – Пазарджик, пл. „Константин Величков“ 15.

Информационни табла в хронологическа последователност представят проучванията на различните научни екипи, графична и фотодокументация на разкритите структури и стратиграфски пластове, селищна организация, укрепителна система – крепостна стена и ров, даващи информация за селищната и социалната организация на обитателите на първообраза на по-късните градски центрове.

Разнообразни предмети, открити по време на археологическите разкопки, илюстрират различни теми, свързани с живота на обитателите на селището през халколитната и ранната бронзова епоха – домостроителство, духовен живот, икономика.

Голяма част от предметите се експонират за първи път пред публика. Сред тях са златните находки, открити в халколитния пласт, датирани около 4600 – 4500 г. пр. Хр., доказателство, че това е най-старото обработено злато, намерено до момента в Европа.

Многобройната култова пластика – антропоморфни, зооморфни и орнитоморфни фигури и съдчета, представя почитаните божества и религиозните вярвания на древните обитатели на селището.

Значимо място в изложбата е отделено на керамичните съдове и изделия, които показват развитието и характерните особености на керамиката в различните хронологически пластове.

Изложбата е реализирана с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Изложбата ще остане експонирана до 31 януари 2020 г.