На 22 ноември 2019 г. /от 10:30 ч./, в офиса на Областен информационен център – Пазарджик /гр. Пазарджик, бул. „България“ №2 /, екипът на ОИЦ ще проведе информационна среща по две  процедури на ОПОС – процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове ” и процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“, по приоритетна ос 3 „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“.

Допустими кандидати по процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове са ЮЛНЦ, структури/звена в структурата на МОСВ (с изкл. на дирекция „Национална служба за защита на природата“), на МЗХГ, ИАГ и нейните структури и общини, определени спрямо допустимите възложители за изготвяне на планове за действие по смисъла на чл.55, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за биологичното разнообразие.

По процедура „Споделена визия за екологичната мрежа натура 2000 в България” допустими бенефициенти са структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структури), отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в областта на Натура 2000 за подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания, ЮЛНЦ, общини и научни институти.

При прооявяване на интерес от потенциалните бенефициенти, заявка за участие в информационната среща може да направите до 21 ноември 2019 г. на електронен формуляр https://forms.gle/zNyEpeZcqwJiLBkt5 или на тел. 034/ 44 62 09.