В периода 10.11.2019 г. – 15.11.2019 г. се проведе втората среща за Дейности за обучение и преподаване (Learning/Teaching/ Training Activities) в Португалия по проект „United against ESL (Обединени срещу ранното отпадане от училище)” по Програма „Еразъм +“, съобщиха от РУО на МОН – Пазарджик.

Проектът се осъществява съвместно с Инспекторат по образованието, гр. Бакъу, Румъния, Средно училище в Йешилюрт, Малатия, Турция, Средно училище „Алдо Моро“, Казалнуово, Неапол, Италия и Национална асоциация за образователни иновации и интеграция в училищата, Куба Алентейо, Португалия. Регионално управление на образованието – Пазарджик е координатор на проекта, финансиран от Програмата ”Еразъм+”, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ – децентрализирана дейност „Стратегически партньорства“. Проектът е на стойност 87980 евро.

Целта на проекта е повишаване на осведомеността относно ранното отпадане от училище и намиране на дълготрайно решение на този проблем, както и създаване на ефективна система за идентифициране на деца в риск от отпадане от образователната система и целенасочена работа с тях. Проектът има за цел и да изработи система за превенция, ранно идентифициране и посредничество между учители и родители на учениците в риск от отпадане от училище, за намиране на ефективен начин за дългосрочно справяне с този проблем на базата на споделяне на добри практики между партньорите и изработване на ръководство за превенция и работа с ученици в риск чрез използване на методи и похвати базирани на теорията за множествената интелигентност на Хауърд Гарднър.

РУО – Пазарджик участва на срещата с петима представители, в това число координатора на проекта г-жа Весела Тодорова. Участниците в срещата – от италианска, румънска, португалска, турска и българска страна, презентираха регионални и национални политики, свързани с решаването на проблема с ранното отпадане от училище и задържането на учениците в учебните институции. Този проблем съществува във всички страни и се проявява по различен начин навсякъде, в зависимост от спецификата на образователната система и социалните особености на всяка страна.

Домакините на срещата предложиха на участниците пълноценна програма, която включваше посещения на училищата в градовете Видигейра, Куба, Бежа и Торaо. За разлика от България, където е изграден Механизъм за координация между институциите за обхват и задържане на учениците в училище, в Португалия училищата сами търсят и определят политики и методики за справяне с проблема, които реализират в повечето случаи с подкрепата на общините. Това стана ясно и при посещението на участниците в кметството в гр. Бежа, където общинската управа сподели удовлетворението си от ефективната съвместна работа с училищата за преодоляване на трудностите.  За задържането на учениците в училище, португалските училища залагат на модерна и иновативна учебна среда и на извънкласните дейности. От една страна прекрасно оборудваните в техническо отношение учебни корпуси провокира мотивацията за учебен труд, а от друга – провежданите под различна форма извънкласни дейности, дават възможност всеки ученик да развие скритите си заложби и да се почувства ценен и значим.

Споделен беше добрият опит на португалските училища, свързан с обучението и задържането в училище на ученици не само от социално слаби семейства и етнически малцинства, но и на деца имигранти, изпратени от родителите си сами в Европа, за по-добро бъдеще. За последните беше презентиран филм, разкриващ съдбата им, който дълбоко развълнува всички участници в срещата.

Предстои още много работа по проекта, за да се извлече положителният опит по проблема с намаляването на преждевременното напускане на училище и задържането на учениците в час и прилагането му в нашата образователна система.