През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 82 жилищни сгради с 222 жилища в тях и 30 725 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 79 други сгради с 19 834 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 8.9%, докато жилищата в тях и тяхната РЗП се увеличават, съответно с 23.3 и 34.4%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 8.2% и намаление при тяхната РЗП – с 46.8%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 3.8%, жилищата в тях – със 119.8%, а разгънатата им застроена площ – със 109.1%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 41.1% , докато тяхната РЗП е по-малко с 32.6%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 263, Варна – 203, Пловдив – 187, София – 132, и Благоевград – 111. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 3 839, Варна – 1 385, Пловдив – 859, Бургас – 646, и Кърджали – 521.

През третото тримесечие на 2019 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 48 жилищни сгради със 163 жилища в тях и с 24 857 кв. м обща застроена площ и на 71 други сгради с 16 124 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 25.0%, но броят на жилищата в тях и общата им застроена площ се увеличават, съответно с 37.0 и 37.4%. Започнатите други сгради са повече с 6.0%, докато тяхната РЗП е по-малко с 63.3%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. броят на започнатите жилищни сгради се увеличава с 37.1%, жилищата в тях – с 226.0%, а общата им застроена площ – с 216.3%. Започнатите други видове сгради са повече със 108.8%, а тяхната РЗП – с 97.7%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 200 жилищни и 67 други сгради; София (столица) – 198 жилищни, 3 административни и 28 други сгради; Варна – 138 жилищни и 37 други сгради; София – 83 жилищни и 51 други сгради; Стара Загора – 58 жилищни и 61 други сгради.