През 2020 година Община Пазарджик запазва размера на данъчното облагане и начислените данъчни задължения на лицата ще бъдат като през предходната година.

На 9 януари 2020 година в община Пазарджик стартира кампанията за плащане на местните данъци и такси ( данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци).

Отстъпка от 5 %  ще има за всички собственици на недвижими имоти и автомобили, които ще платят своите задължения за 2020 година до 30 април 2020 година.

До края на месец януари данъчно задължените физически и юридически лица от община Пазарджик ще получат съобщения за размера на дължимите местни данъци и такси и сроковете за тяхното плащане. В данъчните съобщенията ще бъде включена и информация за неплатените задължения за минали години и начислените лихви,  описани по отделно за  всеки конкретен имот или превозно средство.

Касите на отдел „Местни данъци и такси“ работят от 8.30 до 18.00 часа, без прекъсване. Плащания могат да бъдат извършени и чрез EasyPay, ePay.bg, FastPay, както и по банковата сметката на община Пазарджик със съответните кодове за плащане посочени на интернет страницата на общината и в съобщенията до данъчно задължените лица.

Припомняме, че всяко данъчно задължено лице има достъп до личната си информация в реално време през web пространството (интернет), по дефиниран от община Пазарджик начин (със съответните защити на личните им данни), като лицето може да извърши преглед на информация за: декларации, партиди, облози, лихви, наказателни постановления, фишове за глоби, актове.