Във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение на болестта африканска чума по свинете и получено писмо  от Областна дирекция безопасност на храните – Пазарджик, уведомяваме жителите на община Стрелча, че започва извършване на проверки от ветеринарно медицинските специалисти в задните дворове. При установяване на отглеждане на свине в стопанства за лични нужди без регистрация на животновъдния обект, неспазване на биосигурност, без идентификация на животните и несъхраняване на документи ще бъдат предприети действия за евтаназия на животните по хуманен начин и налагани санкции от компетентен орган Областна дирекция Безопасност на храните – Пазарджик, съобщиха от Община Стрелча.
Напомняме ви, че всички, които са получили подпомагане за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета, са попълнили декларация, в която са задължени да не населяват личното си стопанство с животни от вида „свине” за период не по- малко от 12 месеца след последната дезинфекция.

Домашни прасета за лични нужди могат да се отглеждат само в регистрирани животновъдни обекти до три броя кастрирани за угояване. Не могат да се отглеждат свиня-майка и некастрирани нерези  в лично стопанство. Животните /прасета/ в животновъдните обекти „лично стопанство“ трябва да са постъпили там от регистрирани ферми за свине, идентифицирани и с ветеринарномедицинско свидетелство.  Фамилна ферма – обект в който се отглеждат до 10 бр. свине майки и приплодите им, но не повече от 200 бр. свине общо;  Индустриална ферма – е обект в който се отглеждат над 10 бр. свине майки.
Изисквания към „Личното стопанство за отглеждане на прасета“ :
 да имат обособено място за отглеждане на животните, което е оградено по начин, непозволяващ достъпа на други животни и е осигурена защита от гризачи;
 площта за отглеждане на едно животно да е не по-малко от 1 кв.м.;
 мястото, където се отглеждат животните, използваните съоръжения и инвентар трябва да са изградени от материали, които да позволяват почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
 да имат обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж за изхранване и постеля, които да са покрити и заградени;  за храненето и поенето трябва да има осигурени хранителни корита и поилки;
 достъпът на лицата до мястото за отглеждане на прасета и излизането им да се осъществява с работно облекло и обувки, след преминаване през място за дезинфекция;

 да имат обособено място за предварително съхранение и обеззаразяване на тор, съобразено с броя на отглежданите животни, за не по-малко от 40 дни, а в нитратно уязвимите зони за не по-малко от 6 месеца.
prase.jpg