В четвъртък, 23 януари, в Пещера и двете прилежащи към града села стартира подписка за провеждането на местен референдум против инвестиционно предложение за изграждане на депо за изгаряне на опасни отпадъци на територията на община Пещера със следните въпроси :

1.ПРОТИВ ЛИ СТЕ ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕНО ДЕПО ЗА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ „ГРИЙНБЪРН“ ЕООД КЪМ ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИЗГАРЯНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА „ГРИЙНБЪРН „ООД,ГР.ПЕЩЕРА ИЛИ ОТ ДРУГА КОМПАНИЯ С ИДЕНТИЧНО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ?

2.ПРОТИВ ЛИ СТЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ВЕЧЕ ИЗГРАДЕНАТА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИЗГАРЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА ГРИЙНБЪРН ООД ?

3.ПОДКРЕПЯТЕ ЛИ КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПЕЩЕРА ДА ИНИЦИИРАТ ПРОЦЕДУРА И ДА ИЗВЪРШАТ НЕОБХОДИМИТЕ ПРАВНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ СЪОБРАЗНО СВОЯТА КОМПЕТЕНТНОСТ ,ТАКА ЧЕ ДА НЕ БЪДЕ ДОПУСНАТО ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕПО ЗА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ?

Подписката ще бъде събирана в продължение на три календарни месеца, а инициатор за референдума е местен инициативен комитет оглавен от Златка Цвеева.

Целта на референдума е да се предотврати изграждане на депо за изгаряне на опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на  отпадъци  от Грийнбърн ЕООД ,със седалище в гр.София,ж.к.Младост 1,бл38А, вх2, ет2, ап5 ,върху съществуващ имот собственост на Грийнърн ООД ,град Пещера.

Депото ще бъде изградено на територията на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.3.1779, местност Луковица,в землището на град Пещера,община Пещера,област Пазарджик.Предвижда се отпадъците да бъдат транспортирани от инсталацията за изгаряне до площадката на депото чрез автотранспорт по съществуваща пътна мрежа.

След множество проведени разговори с жители на община Пещера и община Брацигово, участниците от Инициативния комитет са единодушни, че има огромно напрежение сред жителите по повод въпросното инвестиционно намерение. Хората в двете общини се притесняват от последствията при изграждане на подобна площадка в непосредствена близост до градовете и селата,с оглед на вече работещия години наред завод Биовет и последиците от него, върху околната среда и здравето на жителите на Пещера и Брацигово. Най-близките защитени територии по смисъла на Закона за защитени територии до обекта са следните:

-Защитена местност (ЗМ)„Тамъра”

-Биосферен резерват Купена

-ЗМ Грамадите

С оглед на гореизложеното и невъзможността по друг начина за противодеиствие на изграждането на депото за опасни отпадъци, е необходимо този проблем за жителите на община Пещера да бъде решен чрез средствата за пряка демокрация, какъвто е местния референдум, който намира правна уредба в Конституцията на Република България и ЗПУГДВМС. Това е единственият начин да бъде защитен интереса на жителите на община  Пещера, а именно да живеят и работят в една по- добра и чиста околна среда.“ – се сочи в протокола на учредителното събрание на Инициативния комитет. „Всички участници в събранието изразиха съгласието си по гореизложеното и приеха единодушно следните решения:

І.Създава се инициативен комитет ,който да организира подписката за произвеждането на местен референдум.Инициативния комитет се състои от следните трима български граждани с изберателни права :

  1. Златка Цвеева- Анчева

2. Васил Кунов

3.Петя Анчева

ІІ.За председател на инициативния кометат беше избрана Златка Петрова Цвеева-Анчева.

ІІІ.Инициативния комитет се представлява от неговия председател Златка Цвеева-Анчева и от други упълномощени лица ,които да правят изказвания и да действат от името на гражданския комитет.“

На основание чл.28 ,ал.2,т.2 от ЗПГДВМС, след съгласуване с кмета на община Пещера да се определят общодостъпни места където ще се събират подписите.

Начините за събиране на подписите са:

-посещения от врата на врата

-места за събиране – домовете на жителите с избирателни права , с постоянен или настоящ адрес на територията на община Пещера

-различни частни търговски обекти

 Телефонният номер за контакт с инициативния комитет е следният: 0895075440, Електронната поща за контакт с Инициативния комитет е следната: referendum.peshtera@gmail.com.

Кметът на Пещера – Йордан Младенов, както и председателят на Общинския съвет – Николай Пенев са надлежно уведомени за предстоящия старт на подписката.