Общинският съвет в Сърница откри процедури по определянето на съдебни заседатели за мандат 2020г. – 2024г. в Окръжен съд Пазарджик и Районен съд Велинград. Съгласно указанията на съдилищата, за Окръжен съд Пазарджик от Община Сърница трябва да бъде излъчен един съдебен заседател, а за Районен съд Велинград трима. Крайния срок за подаване на заявленията е 31.01.2020г. в деловодството на Общински съвет Сърница.
Желаещиет кандидати трябва да отговарят на следните условия:
1.1.Да е дееспособен български гражданин (не е поставен под запрещение);
1.2.Да е на възраст от 21 до 68 години;
1.3.Да има настоящ адрес в Община Сърница;
1.4.Да има завършено най-малко средно образование;
1.5.Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.6.Да не страда от психически заболявания;
1.7.Да не е съдебен заседател в друг съд;
1.8.Да не е общински съветник от съдебния район, за който е избран (на Окръжен съд Пазарджик, респективно на Районен съд Велинград);
1.9.Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
1.10.Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран (на Окръжен съд Пазарджик, респективно на Районен съд Велинград).
Необходимите документи за кандидатстване са както следва:
2.1.Подробна автобиография, включваща данни за образование, специалност, трудова дейност, общ трудов стаж, семейно положение подписана от кандидата;
2.2.Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
2.3.Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
2.4.Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
2.5.Мотивационно писмо;
2.6.Писмено съгласие;
2.7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
2.8.Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
Забележка: Обстоятелството по чл.67, ал.1, т.4 от Закона за съдебната власт (липса на осъждане) се установява служебно от комисията.

Повече информация за реда за провеждане на конкурса може да получите от деловодството на Общински съвет Сърница, намиращо се в сградата на Общинска администрация Сърница, ет.2, както и на официалната интернет страница на Община Сърница, като последате линка по-долу.