На 12 февруари 2020 г. от 17:30 ч. в зала трезор „Панагюрско златно съкровище в Исторически музей – Панагюрище, ще бъде открита изложбата „Селищна могила Юнаците – 80 години от началото на археологическите проучвания“. Тя е дело на Регионален исторически музей – Пазарджик.

Информационни табла в хронологическа последователност представят проучванията на различните научни екипи, графична и фотодокументация на разкритите структури и стратиграфски пластове, селищна организация, укрепителна система – крепостна стена и ров, даващи информация за селищната и социалната организация на обитателите на първообраза на по-късните градски центрове.

Разнообразни предмети, открити по време на археологическите разкопки, илюстрират различни теми, свързани с живота на обитателите на селището през халколитната и ранната бронзова епоха – домостроителство, духовен живот, икономика.

Многобройната култова пластика – антропоморфни, зооморфни и орнитоморфни фигури и съдчета, представя почитаните божества и религиозните вярвания на древните обитатели на селището.

Значимо място в изложбата е отделено на керамичните съдове и изделия, които показват развитието и характерните особености на керамиката в различните хронологически пластове.

Изложбата се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата.