„Феникс Грийн”  събира излезлите от употреба гуми в община Пазарджик 

Софийска фирма започна разчистване на нерегламентираната площадка за употребявани гуми  до бившето ДЗС в непосредствена близост до трафопост. Сключеният от Община Пазарджик договор с  „Феникс Грийн” ЕООД  за събиране на излезлите от употреба гуми е  от 28.01.2020 година. В рамките на този месец са направени 5 курса и са извозени 35 749 кг, уточниха от Община Пазарджик.

Наредбата  на МОСВ  за  изискванията  за  третиране  на  излезлите  от  употреба  гуми предвижда санкции за гражданите, които изхвърлят старите автомобилни гуми на непозволени места, като  глобата  е  от  300  до  1000  лв.,  а  за нерегламентирано изгаряне или друга форма на нерегламентирано третиране – от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение санкцията е в двоен размер.

Наредбата  регламентира  и  възможността  кметовете  да  определят  конкретни общински места, на които гражданите да имат възможност да оставят излезли от употреба гуми (ИУГ). В случай, че самостоятелно определя местата за събиране на ИУГ на терени, които са общинска собственост, кметът на общината трябва да сключи договор с  лица,  извършващи  дейностите  по  събиране,  съхраняване,  транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на ИУГ.