Пазарджиклията Найден Шопов е най-богатият общински съветник в България, съобщиха от КОНПИ, където днес бяха оповестени декларираните от съветници и новоизбрани кметове парични средства и имоти. Според данните на комисията избраният от ГЕРБ съветник в Пазарджик е декларирал налични над 6 милиона лева, 400 000 лв. вземания. В декларацията му фигурират и 54 имота, както и собственост на игрални зали. Имотите на нашанецът са или лично негова собственост или в съсобственост с други хора. Част от тях са жилища, а други са магазини, офиси, гаражи и парцели. В собствеността на Шопов е и сградата на бул. „България“ в Пазарджик, където се помещаваше бившия „Фихтелберг“. Той е собственик и на пет фирми, а в шеста е съсобственик. Найден Шопов е декларирал и това, че притежава джип. Но въпреки всичко това, Шопов е и кредитополучател. Той изплаща ипотека на стойност 429 910 шв. франка.

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ публикува на интернет страница си, в раздела „Регистър на лица, заемащи висши публични длъжности“, встъпителните декларации за имущество и интереси на кметове, заместник -кметове, председатели на общински съвети и общински съветници, избрани на местните избори – 2019 г. Публикувани са и подадени финални декларации на такива лица.

Публикацията от днес, 02 март 2020 г., е извършена при спазване на Закона за защита на личните данни и съдържа:

– Списък с имената на лицата, които са участвали в проведените през октомври 2019 г. местни избори и са заели или освободили съответните изборни длъжности за кметове, заместник – кметове, председатели на общински съвети и общински съветници;

– Списък с имената на такива задължени лица, които не са подали или са подали извън установения срок съответните декларации.

Общият брой лица, подали встъпителни декларации в резултат на избор в местни органи на власт е 5116.

374 лица, за които на това основание е възникнало задължение за подаване на декларации за имущество интереси, не са подали такива декларации или са ги подали след срока, установен в закона. Съгласно ЗПКОНПИ, лице, заемащо висша публична длъжност, което не подаде декларация в срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. В случаите на неподаване на декларация, за тези лица започва и проверка за установяване на незаконно придобито имущество, на основание чл. 108 ал. 6 ЗПКОНПИ.