ОБЯВА

ЛАГЕКО ЕООД – гр. София, ж.к. Лагера, бл. 52, ап.25, с адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, ул. „Стефан Караджа“№28

На вниманието на заинтересованите страни:

Уведомяваме Ви, че фирма ЛАГЕКО ЕООД, има следното инвестиционно намерение: Разширение на дейността на съществуваща площадка, находяща се в гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“№ 119, община Пазарджик, област Пазарджик и подмяна на съществуващите машини за третиране на отпадъци с нови.