С отстъпка и предимство ще ползват спортните съоръжения в местността Писковец всички спортни клубове, които и в момента тренират там. Това заяви кметът Тодор Попов по време на днешното редовно заседание на Общинския съвет в Пазарджик, в отговор на въпрос от залата, след като бе прието решението да се открие процедура за определяне на концесионер за строителство на спортен комплекс Писковец.
Тридесет и един от съветниците гласуваха в полза на решението, а петима се противопоставиха. Според главния архитект на Пазарджик – Кръстьо Танков по отношение на имота, за него важи Интегралният план на града от 2013 г., според който тези площи са предназначени за зони за обществено обслужване.
Проектът за концесия е включен в План за действие за общинските концесии на община Пазарджик за периода 2018-2020 г., приет с Решение № 131/27.09.2018 г. и актуализиран с Решение № 5/31.01.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик.
Концесионна територия е с обща площ от 34 849 кв. м., която представлява съвкупност от териториите на два съседни поземлени имота – публична общинска собственост, на ул. “Любен Боянов”, с площ: 11 742 кв.м.  и имот в местността “Вала”, с площ: 23 107 кв.м. 

Общо шест постройки, спортни кътове и кътове за отдих, както и тенис-кортовете ще намерят наемател.Новопостроените сгради и съоръжения, съгласно задължителната инвестиционна програма от офертата на участника, определен за концесионер, както и всички приращения и подобрения върху обекта на концесия и концесионната територия следва да се извършат от Концесионера с негови средства за срока на концесията, гласи решението.

Прилежаща техническа инфраструктура по смисъла на § 5, т. 31 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и всяка друга самостоятелна вещ, които осигуряват безпрепятствено, нормално и безопасно функциониране на обекта на концесия и/или на предоставянето на услугите в обекта на концесия.

Процедурата за определяне на концесионер се организира от Концедента, който съгласно чл. 17, ал. 3 от Закона за концесиите е кмета на Общината и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер.

Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.