Община Пещера кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез конкурентен подбор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003, „Енергийна ефективност в периферните райони- 3”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с проектното предложение „Въвеждане на енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност в учебна сграда и физкултурен салон на ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ и ДГ „Изгрев“ в Пещера“.

Общата цел на проектното предложение е подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Пещера.

Предвидените строително-монтажни работи по трите обекта целят въвеждането на енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност, както следва:

Топлинно изолиране на външни стени на сградата; Топлоизолиране на под; Топлинно изолиране на покрив; Подмяна на дограма; Подмяна на котелна инсталация; Подмяна отоплителната инсталация; Подмяна на помпи; Подмяна на осветителна инсталация и инсталиране на фотоволтаични централи.

Дейностите по енергийно обновяване ще удължат живота на сградите, ще намалят разходите за поддръжка и ще подобрят условията за живот.

Общата стойност на исканата безвъзмездна финансова помощ по проекта е 1 385 236,92 лв., с продължителност на изпълнение 18 месеца.