Напомняме, че срокът за подаване на обобщена информация за розовите масиви, съгласно чл. 10 от Закона за маслодайната роза (Обн. ДВ,бр.9 от 31.01.2020 г., в сила от 31.01.2020г.), се счита за удължен с един месец от отмяната на извънредното положение обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020г.

Срокът за подаване на информация към Община Брацигово, относно броя, местонахождението и работното време на пунктовете за изкупуване на цвят от маслодайна роза по чл. 10, ал.4 от Закона за маслодайната роза се удължава до 13.05.2020г.

Всички заинтересовани лица носят административнонаказателна отговорност за неподаване на обобщената информация.

За повече информация: Тел: 03552/20-65 /вътр.115/

Ангелина Калинова – младши експерт „Земеделие, гори и води“