Кметът на Община Ракитово Костадин Холянов издаде заповед № РД- 25 – 499/28.04.2020год., с която считано от 28 април т.г. до отмяна на извънредното положение, да се възстановят пазарните дни в часовия интервал от 8,30 ч. до 14,00 ч. На пазарите, за да продават своята продукция, ще се допускат само земеделски производители и фермери за директни доставки на малки количества суровини и храни (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал, фуражи и фуражни суровини и друга готова продукция).

 Обособените пазари ще функционират при осигуряване и спазване на следните изисквания:

  1. Продавачите задължително да използват предпазни средства – маски и ръкавици, поддържат лична хигиена и дезинфекцират търговските маси.
  2. Да се спазва дистанция от минимум 2 м. между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите.
  3. Гражданите да използват задължително лични предпазни средства – маски и ръкавици и спазват дистанция помежду си от минимум 2 м.
  4. Въвеждат се заграждения, контролиран достъп и еднопосочно движение за посетителите в рамките на пазара.

 Заповедта е издадена с цел предотвратяване на ограниченията върху дейността на земеделските производители, минимизиране на финансовите им загуби и осигуряване на достъп на жителите на общината до продукти местно производство.

Контролът върху заповедта ще се осъществява от определени за целта длъжностни лица и кметовете на кметства, съвместно с органите на Министерство на вътрешните работи.