Димитър Хаджидимитров – зам.председател на СРС „Подкрепа’ – Пазарджик

На 10 май, 2020 г, между Община Пазарджик, представена от г-н Тодор Попов – кмет на общината и СРС „Подкрепа” – Пазарджик бе подписан Общински КТД , регламентиращ трудовите и осигурителните отношения на медицинския персонал , работещ в системата на Общинското здравеопазване в образователните институции – училища и ДГ, на подчинение на община Пазарджик.

Най-важната и благоприятна договореност засяга трудовите възнаграждения на медицинските специалисти, както следва:

1.За специалист „Фелдшер” не по-малко от 860 лв. ОРЗ – увеличение над 21%.

2.За специалист „Медицинска сестра” не по-малко от 830 лв. за ясли и училища над 500 деца; за училища под 500 ученика и ДГ – 800 лв.;

3.Допълнителното заплащане за професионален опит (прослужено време) е не по-малко от 1% за всяка година трудов стаж до 36 г. и 0.6% над този период на трудов стаж.

4.За празника на медицинския специалист се заплаща ½ минимална работна заплата под формата на ДТВ.

5.Дните, обявени от компетентен държавен и общински орган за неучебни, поради епидемии и енергийни кризи, се считат за платен служебен отпуск по смисъла на чл.161 от КТ и чл.40 от браншовия КТД за отрасъл „Здравеопазване” и Анекс към него.

Водещите преговорите от страна на СРС „Подкрепа” – Пазарджик – г-н Никола Минчев – председател, г-н Димитър Хаджидимитров – зам.председател и г-жа Росица Палешникова – председател на ОСС „Здравеопазване” в СРС „Подкрепа” с представителите на община Пазарджик изразяват своето задоволство от успешния финал на преговорите по това общинско КТД и вярват, че и за в бъдеще доброто социално партньорство с община Пазарджик ще продължи.