За нарушения на екологичното законодателство, през март и април РИОСВ-Пазарджик санкционира 11 фирми и две физически  лица

През март и април 2020 г. експертите и специалистите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 47 проверки в 31 обекта, от които 24 са планови и 23 извънредни.

В рамките на осъществения контрол са дадени 5 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За констатирани административни нарушения на екологичното законодателтво са съставени тринадесет акта.

За неизпълнение на условие от комплексно разрешително е съставен акт по Закона за опазване на околната среда на „Ди Ес Смит България”АД, както и на „Карскат”ЕООД (също по ЗООС), за неуведомяване на най-ранен етап на РИОСВ за инвестиционно намерение – разширение на основната дейност.

По Закона за управление на отпадъците са съставени девет акта – два на „Ресайкъл компани”ЕООД – за неизпълнение на условия от регистрационен документ, на „Екоинвестмънт”ЕООД – за неизпълнение на условия от разрешително за дейности с отпадъци, на „Пром Агро Трейд 68”ЕООД и на „Би Транс 2018”ЕООД, също за неизпълнение на условия от разрешително за дейности с отпадъци, на „Карскат”ЕООД за извършване на дейности с отпадъци без разрешително, на „Кабакчиев”ЕООД за нерегламентирано третиране на отпадъци.

Още два акта са съставени на физически лица, за същото нарушение – нерегламентирано третиране на отпадъци.

По Закона за водите е съставен акт за установено административно нарушение –заустване на отпадъчни води със съдържание, превишаващо ИЕО, поставени в разрешителното за заустване на „Каучук”АД.

Съставен е акт и на „Ресайкъл компани”ЕООД – за разширяване на дейността в имоти, за които не е проведена процедура по Закона за биологичното разнообразие.

След намесата и по предписания на РИОСВ-Пазарджик, през м. март и м. април са почистени от битови и строителни отпадъци – частен имот в с. Говедаре, еко пътека в м. „Огледалото”, близо до Стрелча, новообразувано сметище в покрайнините на Дюлево и нерегламентирано сметище в района след кръстовището за . Брацигово и Капитан Димитриево, в посока гр. Пещера.

   За периода са предприети действия по 19 сигнала и една жалба.