48 заявления от родители на деца от 6 месечна възраст до 2 години, желаещи да ползват услугата детска кухня са постъпили към момента в Община Пещера.

Всички заявления са разгледани от комисия, сформирана със заповед на кмета Йордан Младенов. Едно от заявленията не е одобрено поради неспазване на утвърдените критерии.

От посочената бройка две от семействата ще ползват услугата от месец юли поради навършване на 6-месечна възраст на децата. Ползването на услугата от останалите семейства ще започне на 22 юни до 31 декември 2020г.

Процедурата за кандидатстване е отворена за желаещи през целия период. Потребителите имат право да ползват храна от детска кухня на стойност 2,50 лв. на ден за съответния брой работни дни в месеца.
47 семейства от общината получиха днес удостоверения за ползване на една от двете детски кухни.

Документът връчи кметът на Община Пещера Йордан Младенов. Идеята за реализирането на услугата детска кухня е част от неговата програмата за управление на община Пещера за мандат 2019-2023 г.
„Общината кандидатства пред Министерство на здравеопазването за разкриване на детска кухня като делегирана от държавата дейност от началото на следващата година“, каза Младенов.

Инициативите са насочени към създаване на условия за развитие чрез подобряване качеството на живот на жителите на общината.