С писмо с наш изх. № 11-00-95/20.02.2020 г. от Община Пазарджик е направено предложение до Агенция „Пътна инфраструктура” при МРРБ за промяна на списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетка такса.

Предложените от Общината пътни участъци за освобождаване от заплащане на пътна такса на база време (винетна такса) са:

І. Път І-8: Граница Сърбия – Калотина – Драгоман – ок.п. София – ок.п. Ихтиман – Костенец – Белово – Пазарджик – Пловдив – Поповица – ок.п.Хасково – Харманли – Любимец – Свиленград – Капитан Андреево. Участъка от републиканския път е: край с. Звъничево – начало гр. Пазарджик, от км 183+270 до км 187+790.

ІІ. Път ІІ-37 (Ябланица – Ботевград) Джурово – Етрополе – Златица –Панагюрище – Пазарджик – Пещера – Батак – Доспат – Барутин. Участъка от републиканския път е: кръстовище с път ІІІ-803 (отбивка за с. Драгор) – начало на гр. Пазарджик, от км 122+256 до км 124+048.

ІІІ. Път ІІ-37 (Ябланица – Ботевград) Джурово – Етрополе – Златица –Панагюрище – Пазарджик – Пещера – Батак – Доспат – Барутин. Участъка от републиканския път е: край гр. Пазарджик – начало с. Главиница, от км 129+788 до км 130+699.

ІV. Път ІІІ-803 (о.п. Ихтиман – Костенец) – Мухово- язовир „Тополница” – Лесичово – Калугерово – Динката – (Панагюрище – Пазарджик). Участъка от републиканския път е: край с. Драгор-кръстовище с път ІІ-37, от км 58+950 до км 59+338.

V. Път ІІІ-3703 Пазарджик – Добровница – (Мало Конаре – Пищигово). Участъка от републиканския път е: край гр. Пазарджик – начало с. Добровница, от км 1+562 до км 4+277.

VІ. Път ІІІ-3706 (Пазарджик – Пещера) – Дебращица – Црънча – Паталеница – Ветрен дол. Участъка от републиканския път е: край с. Дебращица – начало с. Паталеница, от км 5+191 до км 8+866.

VІІ. Път ІІІ-8003 (Пазарджик-Пловдив) – Мало Конаре – Пищигово – Черногорово – Овчеполци – Блатница – Смилец – Дюлево – (Стрелча –Кръстевич). Участъка от републиканския път е: край с. Черногорово – кръстовище с път RAZ1151, от км 12+640 до км 13+619.

С писмо с изх. № 08-00-661/08.06.2020 г., наш вх. № 11-00-95_001/08.06.2020 г., от Агенция „Пътна инфраструктура” при МРРБ са посочили, че необходимите средства за поддържане на съответните участъци са в размер на 101 623 лв /сто и една хиляди шестстотин двадесет и три лева/, които Община Пазарджик следва да предвиди в бюджета си.

Тази сума е формирана, както следва: 1. за текущ ремонт и поддържане на пътища І-ви, ІІ-ри ІІІ-ти клас – 5000.00 лв./км; 2. за зимно поддържане съответно: І-ви клас (приведена дължина) – 3000,00 лв./км, ІІ-ри клас (приведена дължина) – 2000,00 лв./км и ІІІ-ти клас (приведена дължина) – 1000,00 лв./км.

С промяната на списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура (винетна такса) пътуващите ще бъдат освободени от заплащането на такава такса за горепосочените пътни участъци.

Това е първа точка от дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет, като ако то бъде прието нашата община ще поеме разноските по подръжката на съответните пътни отсечки в наша територия, включително ще се предвидят средства за тази цел от бюджета на  Общината в размер на 101 623 лв. за една календарна година.