Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт, Васко Димитров Нанев – съдия в Административен съд – Пазарджик, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Наградата е предложена от Мариана Шотева – административен ръководител – председател на Административен съд – Пазарджик. Тя се мотивира с дългогодишната юридическа кариера на съдия Нанев, с богатия му професионален опит и високи нравствени качества, с неговия пример за отстояване на общественозначими принципи и съпричастност към общочовешки теми, за поемане на професионални предизвикателства, както и с неговия принос за издигане на авторитета на съда и доверието в съдебната система.

Съдийската колегия на ВСС освободи на основание чл. 165, ал. 1 т. 1 от ЗСВ Васко Нанев от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – Пазарджик, считано от 10.07.2020 г.