гр. Панагюрище

НАБИРА ОФЕРТИ

за избор на фирма за демонтаж и изкупуване на бракувани мостови кранове

І. Вид, количество и други специфични изисквания:

 • Вид – бракувани мостови кранове 4 бр.
 • Всички разходи за демонтаж, осигуряване на необходимите товароподемни машини, заготвяне и товарните операции са за сметка на купувача
 • Предложение за цена за 1 тон – оферираната цена да е обвързана с актуалната цена за 1 тон на желязо дебело в деня на продажбата, публикувана в сайта http://bgscrap.com
 • Продажбата се осъществява като производствен  отпадък с код 19.12.02 черни метали 
 • Място на натоварване – територията на „Асарел-Медет“АД
 • Натоварените количества се премерват на ведомствен кантар. Кантарът е до 60 тона
 • При сключването на договора купувачът внася гаранционна сума, равняваща се на стойността на една партида скрап (23 тона)
 • Срок за изпълнение – 2 месеца
 • Купувачът да притежава валидни документи за търговия с ОЧЦМ, определени в ЗУО

ІІ. Задължителни фирмени изисквания при офериране:

Офертите с Вашето предложение се подават в срок до 02.08.2020 г. по един от следните два начина: 

 • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на бракувани кранове“ със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия
 • Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на директор „Одит и контрол“.

          За допълнителна информация: тел.: 0357/60 435 или 60 424.