Марка, модел, ДРНГодина на производствоПробег, кмМин. цена в лв. без ДДС
1.ВАЗ Нива 21214 PA35-37BA200890 8402 300 лв.
2.ВАЗ Нива 2121   PA79-95BK201098 0001 640 лв.

Продажбите ще се извършват чрез набиране на оферти при посочените начални минимални  цени.

 Офертите се подават в срок до 13.09.2020 г. по един от следните два начина: 

  • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на автомобил“

със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия

  • Изпратени на email: pbox@asarel.com лично на вниманието на директор „Одит и контрол“.

Оглед на може да се прави всеки работен ден от 900 до 1500 часа след предварителна заявка. Допълнителна информация на тел.: 0357/60435 и 60424