Цените на общинските имоти и наемите в тях ще бъдат увеличени, ако утре общинските съветници приемат измененията и допълненията на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик.

С Решение №44 от 27.02.2020 година Общински съвет – Пазарджик възложи на Постоянна комисия „Устройство на територията, общинска собственост, транспорт и комуникации” да изготви предложение с проект за решение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик, в частта за определяне  на  критерии за  образуване  на  продажни  цени  на  общинските жилища.

Досегашната Наредба последно е променена с Решение №43 от 2010 година. Реално, през изминалите 10 години общинските жилища се продават на стойност, равна на данъчната им оценка, което предполага голяма разлика между продажната и пазарната цена.

Без да се подминава фактът, че съществуването и разпореждането с общински жилища е проява на социалната функция на Общината, е необходимо да се направи промяна в коефициентите за изчисляване продажните цени на тези жилища, съотносима с 10-годишната промяна в пазарните нива.

По тази причина, Постоянна комисия „Устройство на територията, общинска собственост, транспорт и комуникации”, в изпълнение на Решение №44/27.02.2020 г. и след като направи анализ на ценовите нива на пазара на недвижими имоти в община Пазарджик, излезе с предложение за промяна на коефициентите при определяне на продажната цена на общинските жилища, както следва:

I-ва зона – 1,3

 II-ра зона – 1,4

III-та зона – 1,6

Кв. “Изток” (кв. 221, 291, 293, 295, 242, 317, 322, 420, 420а, 425) – 1,4

с. Главиница – 3,00

Общината ще запази социалната си ангажираност към гражданите с нисък социален статус, каквито са наемателите и евентуалните бъдещи купувачи на общински жилища. Тази цел е постижима с предлаганите промени, тъй като въпреки увеличението на коефициентите за изчисляване на продажните цени на общинските жилища, те ще останат доста по-ниски в сравнение с пазарните цени. С предложеното увеличение на цените, средно за град Пазарджик с  около 40%, ще се увеличат и финансовите постъпления в общинския бюджет, което е предпоставка за обезпечаване функционирането на различни дейности на местното самоуправление.

След приемането на проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик се очаква увеличение на финансовите постъпления от продажба на общински жилища, което е необходимо за функционирането на Общината като изпълнител на дейности в полза на местната общност.